Sjálfbærniskýrsla 2022

 

Ávarp bæjarstjóra

Kæru Kópavogsbúar,

Sjálfbærni er leiðarljós í starfsemi Kópavogsbæjar og endurspeglast sú áhersla vel í Sjálfbærniskýrslu Kópavogs. Skýrslan varpar ljósi á þau fjölbreyttu verkefni sem stuðla að sjálfbærni í starfsemi sveitarfélagsins þó að hún sé ekki tæmandi yfir verkefnin. Stefna Kópavogsbæjar felur í sér innleiðingu Heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun sem byggja á jafnvægi á milli þriggja stoða sjálfbærrar þróunar, hinna efnahagslegu, félagslegu og umhverfislegu.

Hjá Kópavogsbæ hefur verið staðið vörð um ábyrgan rekstur þar sem aðhalds er gætt í rekstri, skuldir hafa lækkað og álögum er stillt í hóf. Traustur rekstur er forsenda þess að unnt sé að veita sveigjanlega og góða þjónustu sem mætir þörfum íbúa.

Meðal þess sem við erum stolt af í Kópavogi er að við erum barnvænt sveitarfélag og hefur bærinn hlotið viðurkenningu UNICEF þess efnis.  Um 50% útgjalda bæjarins á árinu 2022 fór til mennta-, æskulýðs- og íþróttamála. „Okkar skóli“ er dæmi um verkefni sem fellur undir þann hatt. Verkefnið miðar að því að efla lýðræðislega virkni barna og ungmenna með því að gefa þeim tækifæri til að móta og þróa eigin skólaumhverfi. Hver skóli fær fjármagn sem börnin ráðstafa sjálf. Þar með fá börnin ákvörðunarrétt um hvernig þau vilja nýta árlega fjárhæð til að bæta aðstöðu í skólanum.

Íbúar í bænum eru heilt yfir ánægðir með þjónustu sveitarfélagsins og hefur þróunin verið jákvæð síðustu árin. Samkvæmt niðurstöðum þjónustukönnunar Gallup í Kópavogi fyrir árið 2022 eru 89% íbúa sveitarfélagsins ánægðir með sveitarfélagið sem stað til að búa á. Sveitarfélagið er jafnframt á réttri leið í átt að sjálfbærni þegar horft er til þróunar á Heimsmarkmiðavísitölu Kópavogs.

Þess má geta að samhliða gerð þjónustukönnunar sveitarfélaga þá hefur Gallup spurt úrtak íbúa Kópavogsbæjar um hvort þeir þekki til eða hafi heyrt af Heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra þróun þrjú ár í röð, 2020-2022. Niðurstaðan er sú að 83% íbúa þekkir eða hefur heyrt um Heimsmarkmiðin (70% 2021, 77% 2020). Það er ánægjulegt að sjá að vaxandi hópur íbúa á öllum aldri er vel meðvitaður um Heimsmarkmiðin og unga fólkið leiðir þar hópinn.

Við höfum sett íbúa í öndvegi og teljum innleiðingu Heimsmarkmiðanna hjálpa okkur við það langtímaverkefni að tryggja lífsgæði íbúa.

Ásdís Kristjánsdóttir, bæjarstjóri í Kópavogi

Um skýrsluna

Sjálfbærniskýrsla Kópavogsbæjar er gefin út einu sinni á ári samhliða ársreikningi. Skýrsla fyrir árið 2022 er gefin út samkvæmt viðmiðum Global Reporting Initiative, GRI staðla með tilvísun, (e. *GRI Standards, content index with reference). Skýrsla sveitarfélagsins fyrir árið 2021 var gefin út samkvæmt GRI Standards-Core en nýr staðall tók gildi í byrjun árs. Einnig verður leitast við að birta þær mælingar utan staðalsins sem þegar eru til staðar hjá sveitarfélaginu.

GRI tilvísunartaflan sem fylgir skýrslunni skýrir að hve miklu leyti gert er grein fyrir hverju viðmiði í skýrslunni. Sum viðmiðanna fá ítarlega umfjöllun á meðan gert er grein fyrir öðrum í tilvísunartöflunni. Sveitarfélög í Kanada og á Norðurlöndunum voru upphaflega höfð til hliðsjónar við vinnu skýrslunnar. Horft var til heildarstefnu Kópavogsbæjar og innleiðingar hennar sem felur í sér vinnu með Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbærni. GRI vísarnir, sem hafa hingað til verið notaðir fyrir fyrirtæki, duga ekki einir og sér til þess að ná utanum margbreytileika samfélags Kópavogsbæjar með alla sína íbúa, fyrirtæki og stofnanir og þess vegna eru einnig að finna í skýrslunni ýmsar aðrar upplýsingar um samfélagið.

Kópavogsbær safnar og vinnur umfangsmikil gögn í upplýsingakerfum sínum um samfélagið og starfsemi sveitarfélagsins. Einnig hafa verið þróuð sérstök upplýsingakerfi, s.s. Nightingale, til þess að halda utan um mælingar, mælaborð og vísitölur sveitarfélagsins. Vísað verður í þær upplýsingar og er skýrslunni ætlað að gefa innsýn í þau fjölmörgu verkefni sem unnin hafa verið á vegum sveitarfélagsins á síðastliðnu ári. Þær upplýsingar sem birtast í skýrslunni koma m.a. úr Heimsmarkmiðavísitölu Kópavogsbæjar, umhverfisumsjónarkerfi Klappa, starfsemismælingum og þjónustukönnunum.

Starfsfólk sviða sveitarfélagsins kom að ritun skýrslunnar og yfirlestri hennar. Helstu tengiliðir vegna upplýsinga er varða skýrsluna og efni hennar eru Pálmi Þór Másson, sviðsstjóri stjórnsýslusviðs, Kristín Egilsdóttir, sviðstjóri fjármálasviðs, Auður Finnbogadóttir, stefnustjóri, og Jakob Sindri Þórsson, sérfræðingur hjá Kópavogsbæ. Leiðsögn og gæðatrygging skýrslunnar var í höndum Evu Magnúsdóttur, Podium ehf. Endanleg ábyrgð á birtingu skýrslunnar liggur hjá bæjarstjórn Kópavogs.

GRI taflan
Yfirlýsing um notkun Kópavogsbær hefur skilað skýrslu með upplýsingum sem vísað er í þessari GRI tilvísunartöflu fyrir tímabilið 1. jan 2022 - 31. des 2022 í samræmi við GRI staðla með tilvísun.
Upplýsingar um notkun GRI 1: Grunnupplýsingar 2022
GRI STAÐLAR Lýsing Já/nei Tilvísun
GRI 2: Almennar uppýsingar 2-1 Um fyrirtækið Kópavogur
2-2 Rekstrareiningar sem falla undir upplýsingagjöf fyrirtækisins um sjálfbærni Kópavogur
2-3 Tímabil skýrslugjafar, tíðni og samskiptaupplýsingar Um skýrsluna
2-4 Endurframsettar upplýsingar Um skýrsluna
2-5 Utanaðkomandi úttekt og áritun Ráðgjafarfyrirtækið Podium ehf. hefur farið yfir allar upplýsingar skýrslunnar samkvæmt GRI staðli með tilvísun og staðfestir samkvæmt bestu vitund að þær eru réttar.
2-6 Starfsemi, virðiskeðja og önnur viðskiptasambönd Stjórnun
2-7 Starfsfólk Mannauður
2-8 Vinnuafl sem tilheyrir ekki starfsfólki    
2-9 Stjórnskipulag og skipurit Stjórnun
2.10 Tilnefning og val á æðstu stjórnendum Bæjarstjórn
2-11 Stjórnarformaður Bæjarstjórn
2-12 Aðkoma æðstu stjórnar við eftirlit með stýringum áhrifa Um skýrsluna
2-13 Framsal ábyrgðar við stýringu áhrifa Um skýrsluna
2-14 Hlutverk/aðkoma æðstu stjórnar að upplýsingagjöf um sjálfbærni Um skýrsluna
2-15 Hagsmunaárekstrar Siðareglur eru settar fyrir kjörna fulltrúa sem eiga að gæta þess að ekki verði hagsmunaárekstrar. Hagsmunaaðilar eru; íbúar, stjórnvöld, stofnanir, fyrirtæki, starfsmenn, birgjar, samstarfsaðilar. Engin atvik voru skráð á árinu sem hagsmunaárekstrar.
2-16 Upplýsingagjöf um veigamikil atriði Um skýrsluna
Upplýsingalög
2-17 Heildarþekking æðstu stjórnar Bæjarstjórn
2-18 Mat á frammistöðu æðstu stjórnar Stjórnun
2-19 Starfskjarastefnur

Á ekki við þar sem Kópavogsbær fylgir kjarasamningum og er með jafnlaunavottun

2-20 Launaákvörðunarferli Mannauður
2-21 Árlegur launasamanburður Mannauður
2-22 Yfirlýsing um stefnuáherslur í sjálfbærri þróun Stefnupýramídi
2-23 Skuldbinding við stefnu  ✓ Stefnupýramídi
2-24 Samþætting skuldbindinga samkvæmt stefnu Stefnupýramídi
Siðareglur
2-25 Úrbótaferli vegna neikvæðra áhrifa Já ýmsir kaflar í umhverfi; ss sjálfbærni og skipulag, uppbygging vistvænna innviða, kolefnisbinding og skógrækt, orkunotkun, losun gróðurhúsalofttegunda, hringrásarhagkerfið og úrgangsstjórnun. Þann 13. desember 2022 samþykkti bæjarstjórn sameiginlega loftslagsstefnu fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu stefna að því að höfuðborgarsvæðið verði kolefnishlutlaust í síðasta lagi árið 2035. Innkaupastefna Kópavogsbæjar byggir á heildarstefnu sveitarfélagsins og samanstendur af hlutverki, framtíðarsýn, gildum og yfirmarkmiðum sem eru fengin úr Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.
2-26 Verkferlar við að leita ráðgjafar og vekja athygli í álitamálum  ✓ Siðareglur
2-27 Fylgni við lög og reglur Stjórnun
2-28 Aðild að samtökum og félögum Festa samfélagsábyrgð
SSH, Samband íslenskra sveitarfélaga
2-29 Aðferðafræði/nálgun við aðkomu haghafa Hagaðilar hafa verið skilgreindir
Nálgunin er í gegnum íbúalýðræði, okkar Kópavogur, þátttöku barna á barnaþingi, starfandi ungmennaráð, öldungaráð og notandaráð fatlaðs fólks.
2-30 Þátttaka í kjarasamningum 100%
3-1 Ferli við að ákveða mikilvægiþætti Stjórnun
GRI 3: Mikilvæg efnisatriði Siðareglur
3-2 Listi yfir mikilvæga þætti Við mótun nýs aðalskipulags (árið 2021) var mikilvægisgreining nýtt við innleiðingu Heimsmarkmiðanna í aðalskipulagið. Í kaflanum Stjórnun eru tilgreindir þeir þættir sem lög gera ráð fyrir að sveitarfélög sinni: Samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011 eru sveitarfélög sjálfstæð stjórnvöld stjórnað af lýðræðislega kjörnum sveitarstjórnum í umboði íbúa sveitarfélagsins. Sveitarfélagið sinnir þeim verkefnum sem því er falið lögum samkvæmt, m.a. varðandi fræðslu- og uppeldismál, félagsþjónustu, æskulýðs- og íþróttamál, menningarmál, hreinlætismál og umhverfismál. Jafnframt fylgir það kröfum sem gilda um starfsemi þess í öðrum lögum, s.s. stjórnsýslulögum, lögum um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna og lögum um opinber innkaup. Einnig eru í gildi siðareglur dags. 27. janúar 2015, sem settar hafa verið á grundvelli 29. gr. sveitarstjórnarlaga og aðgengilegar eru á heimasíðu sveitarfélagsins.
3-3 Stýring/stjórnun mikilvægiþátta (jákvæð, neikvæð áhrif, mildun áhrifa o.s.frv.) Stjórnun
Siðareglur
GRI 201: Efnahagslegur árangur   201-1 Efnahagslegt virði sem er skapað og dreift – Bein fjárhagsleg verðmætasköpun Í kaflanum stjórnarhættir er fjallað um stefnumiðaða áætlanagerð og í kafla um efnahag nákvæmlega um það hvert peningarnir fara.
201-2 Fjárhagsleg áhrif og önnur áhætta og tækifæri sökum loftlagsbreytinga Gerð er umhverfisskýrsla með aðalskipulagi, einnig er gert áhættumat við gerð deiliskipulags til að meta áhrif loftslagsbreytinga sbr. kafli 4.
201-3 Skilgreint fyrirkomulag skuldbindinga um bætur og annað fyrirkomulag eftirlauna /skuldbindingar vegna eftirlaunasjóða og annarra eftirlaunakrefa Þessar upplýsingar birtast í ársreikningi bæjarfélagsins sem birt er á heimasíðu.
201-4 Fjárhagsaðstoð frá stjórnvöldum Sveitarfélög fá framlög frá Jöfnunarsjóði sveitarfélaga en ekki er fjallað sérstaklega um það í skýrslunni
GRI 202: Nálægð við markað   202-1 Hlutfall almennra byrjunarlauna eftir kyni samanborið við almenn lágmarkslaun Mannauður
202-2 Hlutfall æðstu stjórnenda sem eru ráðnir úr nærsamfélaginu 100% en nærsamfélagið er skilgreint sem Ísland.
GRI 203: Óbein efnahagsleg áhrif 203-1 Innviðafjárfestingar og þjónusta sem stutt er við/ Fjárfestingar í innviðum og þjónustu samfélagsins Allar fjárfestingar sveitarfélagsins eru vegna íbúanna. Útgjöld vegna fastafjármuna sem hlutfall af heildarútgjöldum. Birtist í ársskýrslu.
203-2 Veruleg óbein efnahagsleg áhrif Efnahagur
GRI 204: Innkaupastefnur - virðiskeðja innkaupa 204-1 Hlutfall útgjalda til birgja í nærsamfélaginu /hlutfall innkaupa hjá birgjum í nærumhverfi Ekki haldið utan um þetta en ný innkaupastefna er í gildi
GRI 205: Spillingamál 205-1 Mat á rekstri vegna áhættu sem tengist spillingu Siðareglur
205-2 Miðlun upplýsinga og þjálfun í stefnum og verklagsreglur/ferlum gegn spillingu Siðareglur
205-3 Staðfest atvik um spillingu og aðgerðir sem gripið var til/mótaðgerðir Engin skráð atvik.
GRI 206: Samkeppnishegðun 206-1 Lagalegar aðgerðir gegn samkeppnishamlandi hegðun, hringamyndun (auðhringjamála) og einokunaraðferðum   Á ekki við.
GRI 207: Skattar 207-1 Aðferðir við skattauppgjör   Á ekki við.
207-2 Stjórnun skattamála, eftirlit og áhættustjórnun   Á ekki við.
207-3 Þátttaka haghafa og áhyggjur stjórnenda með tilliti til skattamála   Á ekki við.
207-4 Skýrslugerð í mismunandi löndum   Á ekki við.
GRI 301: Efni 301-1 Efni sem notað er eftir þyngd og rúmmáli    
301-2 Endurunnið efni sem er notað    
301-3 Endurunnar vörur og pökkunarefni    
GRI 302: Orka 302-1 Orkunotkun skipulagsheildar Orkunotkun
302-2 Orkunotun utan skipulagsheildar Orkunotkun
302-3 Orkukræfni Já að hluta. Haldið er utan um beina orkunotkun á hverja stofnun í rekstri.
302-4 Samdráttur í orkunotkun Orkunotkun
302-5 Aðgerðir til að draga úr orkuþörf vöru og þjónustu Fyrirtæki, íbúar og starfsfólk Kópavogs er hvatt til orkusparandi umgengni bæði hvað varðar raforku og hitaveitu. Við endurnýjun stærri tækja er hugað að orkusparandi tækjum. Vel er fylgst með orkunotkun í stofnunum sveitafélagsins til þess m.a. að lækka rekstrarkostnað bæjarins ásamt því að stuðla að umhverfisvænna sveitarfélagi. Leitast hefur verið við að minnka orkunotkun í stofnunum bæjarins, meðal annars með því að skipta út hefðbundinni lýsingu fyrir LED lýsingu.
GRI 303: Vatn og frárennsli 303-1 Vatnstaka eftir vatnsbólum Kópavogsbær rekur vatnsból fyrir sveitarfélagið og hefur eftirlit með því.
303-2 Veruleg áhrif á vatnsból vegna vatnstöku Kópavogsbær hefur eftirlit með vatnsbólum.
303-3 Vatnstaka Sjá reglugerð
303-4 Losun vatns Kópavogsbær starfrækir fráveitu í bæjarfélaginu.
Bæjarstjórn ákveður framkvæmdir við fráveituna og veitir árlega fé á fjárhagsáætlun til framkvæmda, reksturs og viðhalds sem bæjarsjóður kostar.
303-5 Vatnsnotkun Kópavogsbær hefur eftirlit með vatnsbólum.
GRI 304: Líffræðilegur fjölbreytileiki 304-1 Rekstrarhliðar í eigu, leigðir, stjórnað á eða við skilgreind verndarsvæði auk annarra svæða með mikinn líffræðilegan fjölbreytileika    
304-2 Veruleg áhrif á líffræðilegan fjölbreytileika af starfsemi, vöru og þjónustu    
304-3 Vernduð eða endurheimt búsvæði

Leiran, hluti af Fossvogsstrandlengjunni og Bláfjallafólkvangurinn eru vernduð búsvæði.

304-4 Fjöldi tegunda á válista IUCN RED og tegundir í innlendum verndarflokki á áhrifasvæði rekstrar    
GRI 305: Losun í andrúmsloftið 305-1 Bein losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 1) Já að hluta. Þann 13. desember 2022 samþykkti bæjarstjórn sameiginlega loftslagsstefnu fyrir höfuðborgarsvæðið þar sem sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu stefna að því að höfuðborgarsvæðið verði kolefnishlutlaust í síðasta lagi árið 2035. Það þýðir að það ár verði reiknuð heildarlosun gróðurhúsalofttegunda á svæðinu, að landnotkun meðtalinni, ekki meiri en sem nemur reiknaðri bindingu kolefnis.
305-2 Óbein losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 2) Já að hluta. Notast er við losunarstuðull UST í gegnum umhverfisstjórnunarkerfi Klappa.
305-3 Önnur óbein losun gróðurhúsalofttegunda (Umfang 3) Að hluta til.
305-4 Orkukræfni (styrkur losunar)   Haldið er utan um beina orkunotkun á hverja stofnun í rekstri.
305-5 Minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda (aðgerðir til að draga úr losun) Kópavogsbær er í aðgerðum en það hefur ekki orðið neinn mælanlegur samdráttur ennþá.
Víða í umhverfiskaflanum er fjallað um mótvægisaðgerðir.
305-6 Losun ósoneyðandi efna    
305-7 Losun köfnunarefnisoxiðs (NOX), brennisteinsoxíðs (SOX) og önnur veruleg losun lofttegunda    
GRI 306: Úrgangur 306-1 Losun úrgangs og úrgangur með veruleg áhrif Úrgangsstjórnun
306-2 Úrgangursstjórnun með veruleg áhrif Úrgangsstjórnun
306-3 Heildar úrgangur Úrgangsstjórnun
306-4 Úrgangur vísað frá förgun    
GRI 308: Mat á umhverfisáhrifum birgja 308-1 Nýir birgjar sem voru skimaðir með því að notast við umhverfisviðmið, hlutfall Eftirfarandi kafli er staðlaður í öllum útboðum Kópavogsbæjar: 1.3.3 Útilokunarástæður bjóðanda Bjóðandi sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir eftirtalin afbrot skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli.: a. Þátttöku í skipulögðum glæpasamtökum. b. Spillingu. c Sviksemi. d. Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi. e. Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka. f. Barnaþrælkun eða annars konar mansal. Skylda til að útiloka þátttakanda eða bjóðanda gildir einnig þegar einstaklingur, sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir brot skv. 1. mgr. 68. gr. OIL., er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn viðkomandi fyrirtækis eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða í því. Þátttakandi eða bjóðandi skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli hafi hann brotið gegn skyldum um greiðslu opinberra gjalda, lífeyrissjóðsiðgjalda eða annarra lögákveðinna gjalda og því hefur verið endanlega slegið föstu með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds þar sem bjóðandi er skráður eða í aðildarríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Bjóðandi skal skila inn vottorði þess efnis og má það ekki vera eldra en 3 mánaða. Auk þess áskilur kaupandi sér rétt til að útiloka fyrirtæki frá þátttöku í innkaupaferli ef aðrar ástæður til útilokunar sem tilgreindar eru í 68. gr. OIL eiga við um hann. Með heimild í 6. mgr. 68. gr. laga um opinber innkaup og með vísan til tilmæla OECD, Working group on Bribery, mun kaupandi við mat á hæfi bjóðanda og ákvörðun um samningsgerð taka mið af því hvort fyrirtæki hafi gert nægar ráðstafanir til að koma í veg fyrir og upplýsa um mútugreiðslur af hálfu starfsmanna fyrirtækisins til innlendra og erlendra aðila, t.a.m. með innri úttektum, ábendingarhnapp á heimasíðu, siðareglum og stefnu varðandi gjafir og umbun til viðskiptaaðila. Bjóðandi skal staðfesta og upplýsa hvaða ráðstafanir hafa verið gerðar í þessu skyni í tilboði sínu. Kaupandi áskilur sér rétt til að kalla hvenær sem er eftir frekari gögnum skv. 74. gr.
308-2 Neikvæð áhrif í aðfangakeðjunni og aðgerðir sem gripið var til    
GRI 401: Vinnuafl (vinnumál) - Atvinnumál 401-1 Nýráðningar starfsfólks og velta    
401-2 Fríðindi/hlunnindi fyrir fastráðið starfsfólk í fullu starfi, gildir ekki fyrir starfsfólk í hluta- eða tímabundnu starfi Starfsmannastefna
401-3 Foreldraorlof Starfsmannastefna
GRI 402: Kjaramál 402-1 Lágmarks uppsagnafrestur ef breytingar verða á rekstri Starfsmannastefna
GRI 403: Vinnuvernd, heilsa og öryggi 403-1 Stjórnskipulag vinnueftirlits / Þátttaka í formlegum og sameiginlegum heilsu- og öryggisnefndum stjórnenda og starfsmanna Fjallað er um þessi atriði í kafla um mannauð, ss starfsmannastefnu og í öryggissamþykkt Kópavogsbæjar
403-2 Hættugreining, áhættumat og rannsóknaratvik. Tegundir og tíðni meiðsla, atvinnusjúkdómar, fjarverudagar og fjöldi vinnutengdra dauðsfalla Fjallað er um þessi atriði í kafla um mannauð, ss starfsmannastefnu og í öryggissamþykkt Kópavogsbæjar
403-3 Þjónusta vegna atvinnusjúkdóma / Starfskraftar með háa tíðni eða í mikilli hættu á að þróa með sér starfstengda sjúkdóma    
403-4 Þátttaka starfsfólks, ráðgjöf og samskipti í tengslum við vinnueftirlit /
Efnistök er varða heilsu- og öryggismál sem fjallað er um í formlegum samningum við stéttarfélög
Fjallað er um þessi atriði í kafla um mannauð, ss starfsmannastefnu og í öryggissamþykkt Kópavogsbæjar
403-5 Þjálfun starfsfólks í tengslum við vinnueftirlit Fjallað er um þessi atriði í kafla um mannauð, ss starfsmannastefnu og í öryggissamþykkt Kópavogsbæjar
403-6 Aðgerðir til að efla heilbrigði starfsfólks Fjallað er um þessi atriði í kafla um mannauð og í starfsmannastefnu
403-7 Fyrirbyggjandi aðgerðir varðandi heilsu og öryggi sem er beintengt viðskiptatengslum    
403-8 Hlutfall starfsfólks sem vinnueftirlit nær til 100%
403-9 Vinnutengd slys 57
403-10 Vinnutengd veikindi    
GRI 404: Þjálfun og menntun 404-1 Árlegur meðalfjöldi klukkustunda í þjálfun á hvern starfsmann Starfsmannastefna; Umsjón með símenntun starfsmanna er í höndum starfsmannadeildar og í nánu samstarfi við sviðsstjóra og stéttarfélög.
Einstaka stofnanir á vegum bæjarins geta gert eigin símenntunaráætlanir.
404-2 Áætlanir um símenntun starfsmanna og stuðningur til að aðlagast breytingum Sama og 404-1
404-3 Hlutfall starfsmanna sem fær reglulega rýni á frammistöðu og starfsþróun Ekki mælt nákvæmlega en starfsmannasamtöl eru haldin. Í starfsmannastefnu er eftirfarandi: Stjórnendur bera ábyrgð á störfum starfsmanna. Þeim ber að vinna að þeim markmiðum, sem sett hafa verið, en jafnframt eiga þeir að gera starfsmönnum kleift að taka framförum bæði faglega og sem einstaklingar. Þeim ber að hlusta á viðhorf starfsmanna og leitast við að laða fram hæfileika sérhvers starfsmanns þannig að
starfskraftar hans nýtist bæjarfélaginu sem best.
GRI 405: Fjölbreytileiki og jöfn tækifæri 405-1 Fjölbreytileiki stjórnar og starfsmanna Mannauður
Bæjarstjórn
405-2 Hlutfall grunnlauna og kjör kvenna í samanburði við karla Mannauður
GRI 406: Engin mismunun 406-1 Atvik um mismunun og framkvæmd úrbóta    
GRI 407: Frjáls aðild að verkalýðssamtökum og kjaraviðræðum 407-1 Rekstur og birgjar þar sem hætta er á sniðgöngu varðandi félagafrelsi og sameiginlega kjarasamningagerð Er almennt í skilmálum þegar um útboð er að ræða.
GRI 408: Barnaþrælkun / vinna barna 408-1 Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á barnaþrælkun/vinnu Er almennt í skilmálum þegar um útboð er að ræða.
GRI 409: Nauðungarvinna 409-1 Rekstur og birgjar þar sem veruleg hætta getur verið á nauðungar og skylduvinnu Er almennt í skilmálum þegar um útboð er að ræða.
GRI 410: Öryggismál / öryggisvenjur 410-1 Starfsmenn í öryggisgæslu sem fá þjálfun í stefnu eða verklagsreglum í mannréttindamálum Jafnréttisáætlun; Jafnréttis- og mannréttindaráð skal hafa umsjón með gerð jafnréttisáætlunar til fjögurra ára. Jafnréttis-og mannréttindaráð skal tryggja að jafnréttisáætlun Kópavogs sé kynnt starfsfólki, nefndum og ráðum og hafa eftirlit með að henni sé fylgt eftir.
GRI 411: Réttur frumbyggja / innfæddra   411-1 Brotatilvik sem fela í sér réttindi frumbyggja   Á ekki við
GRI 413: Nærsamfélagið 413-1 Starfsemi með virkni í nærsamfélaginu, áhrifamat og þróunaráætlanir
Starfsemi sem tengist nærsamfélagi á virkan hátt, áhrifamat og þróunarverkefni
Öflugt atvinnulíf
Allur rekstur sveitarfélagsins hefur áhrif í nærsamfélaginu. Ýmis stefnumótunar- og þróunarverkefni eru til staðar sem fjallað er um í köflum skýrslunnar.
413-2 Rekstur sem hefur umtalsverð, raunveruleg og möguleg neikvæð áhrif á nærsamfélagið   Á ekki við.
GRI 414: Mat á samfélagsábyrgð birgja 414-1 Hlutfall nýrra birgja sem hafa verið skimaðir/rýndir á grundvelli félagslegra viðmiða Er almennt í skilmálum þegar um útboð er að ræða.
414-2 Neikvæð samfélagsáhrif virðiskeðju og aðgerðir sem gripið hefur verið til   Á ekki við.
GRI 415: Opinber stefna 415-1 Framlag til stjórnmála   Á ekki við.
GRI 416: Heilsa og öryggi viðskiptavina 416-1 Mat á heilsu- og öryggisáhrifum vöru- og þjónustuflokka /kröfur um upplýsingar um vörur og þjónustu og merkingar   Á ekki við.
416-2 Atvik þar sem ekki var farið eftir reglum er varða vöru og þjónustu og hefur áhrif á heilsu og öryggi   Á ekki við.
GRI 417: Markaðssetning og merkingar 417-1 Kröfur til upplýsinga og merkinga á vörum og þjónustu   Á ekki við.
417-2 Atvik þar sem ekki er farið eftir reglum sem varða upplýsingar og merkingar vöru og þjónustu   Á ekki við.
417-3 Atvik við markaðssetningu þar sem ekki er farið eftir reglum   Á ekki við.
GRI 418: Persónuvernd 418-1 Rökstuddar kvartanir varðandi brot á persónuvernd viðskiptavina og tap á gögnum þeirra Engar skráðar kvartanir.
1. Stjórnarhættir
2. Samfélagið í Kópavogi
3. Efnahagur
4. Umhverfi