Gjaldskrá

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2021

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
2.000 kr.
Nýtt lánþegaskírteini fyrir ónýtt eða glatað
600 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
40 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
250 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
30 kr. (í lit 60 kr.)
A3 blað
60 kr. (í lit 120 kr.)
Skönnun pr. blað
30 kr.

Leiga á fjölnotasal, aðalsafni

Mánudaga til fimmtudag kl. 09:00-18:00
5.000 kr. pr. klst.
Föstudaga og laugardaga kl. 11:00-17:00
5.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
Ókeypis
Millilánasafn
1.500 kr.
Kaffibolli
100 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1000 kr.
Eyrnatappar
100 kr.
Taupoki
500 kr.
Strætómiði fullorðnir
420 kr.
Strætómiði 12-17 ára
210 kr.
Strætómiði 6-11 ára
210 kr.
Strætómiði aldraðir/öryrkjar
210 kr.

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.
CD og DVD hulstur
200 kr.

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 110. gr. umferðarlaga nr. 77/2019
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Fasteignagjöld í Kópavogi 2021

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,212% af hús- og lóðarmati
1,47% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,065% af hús- og lóðarmati
0,065% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,09% af hús- og lóðarmati
0,09% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
180,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
41.300 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
43,82 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,212% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða sem er 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður.  Engin breyting verður hjá þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. 

Ekki verða sendir álagningarseðlar á pappírsformi en hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla í Þjónustugátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 17. febrúar 2021. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð, og er hann reiknaður út frá álagningu 2020 vegna skatttekna ársins 2019, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 5.435.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 6.945.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 5.435.001 - 5.525.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.945.001 – 7.307.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.525.001 – 5.616.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.307.001 - 7.669.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.616.001 – 5.673.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.669.001 - 8.031.000 krónur.

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,47% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,065% og holræsagjald 0,09%, lóðaleiga 180,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 43,82 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 08. desember 2020 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á netfangið : thjonustuver@kopavogur.is.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2021

Kópavogsbær greiðir framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna nemenda sem þar stunda nám skv. 2. gr. reglugerðar nr. 1270/2016.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og fyrir liggi samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru greidd mánaðarlega í 9,5 mánuði á ári, þar sem miðað er við að vorönn sé 5,25 mánuðir og haustönn 4,25 mánuðir. Fjárhæð framlags er skv. 3. gr. reglugerðarnr. 1270/2016 þar sem miðað er við 75% af áætluðum meðalrekstrarkostnaði á hvern nemanda í
grunnskóla sem Hagstofa Íslands gefur út.

Upplýsingar um áætlaðan meðalrekstrarkostnað á hvern nemanda í grunnskóla er samkvæmt Hagstofu Íslands.

Sækja þarf um framlega vegna námsvistar í sjálfstætt starfandi grunnskóla í gegnum  Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og hafi fengið samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla. Sótt er um námsvist í Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Reglugerð 699/2012

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2020

Framlög til einkarekinna leikskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá gildir frá janúar 2021

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða framlag í 11 mánuði á ári vegna dvalar barna í einkareknum leikskólum. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst. 

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barna í einkareknum leikskóla eru eftirfarandi

1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi

2. Barn sé slysatryggt í leikskólanum

3. Barn dvelji 4-9 stundir daglega í leikskólanum 

4. Að ekki sé laust samsvarandi rými í leikskólum Kópavogsbæjar

5. Viðkomandi leikskóli hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla, reglugerð og vinni samkvæmt aðalnámskrá leikskóla

Framlög til einkarekinna leikskóla taka mið af viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem viðkomandi leikskóli innheimtir af foreldrum.

Framlög eru greidd samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku (75% eða meira) greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar hærra í þeim tilvikum. 

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2020

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
  2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
  3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
  4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldi er einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri

Frá 1. ágúst 2018 samþykkti Bæjarstjórn Kópavogs nýja gjaldskrá vegna framlaga til dagforeldra, það eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. Janúar 2021 

Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
38.976 kr.
47.692 kr.
4,5
43.848 kr.
53.654 kr.
5,0
48.720 kr.
59.615 kr.
5,5
53.592 kr.
65.577 kr.
6,0
58.464 kr.
71.538 kr.
6,5
63.336 kr.
77.500 kr.
7,0
68.208 kr.
83.461 kr.
7,5
73.080 kr.
89.423 kr.
8,0
77.952 kr.
95.384 kr.
8,5
77.952 kr.
95.384 kr.
9,0
77.952 kr.
95.384 kr.

Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
47.516 kr.
58.144 kr.
4,5
53.456 kr.
65.412 kr.
5,0
59.359 kr.
72.680 kr.
5,5
65.335 kr.
79.948 kr.
6,0
71.274 kr.
87.216 kr.
6,5
77.214 kr.
94.484 kr.
7,0
83.153 kr.
101.752 kr.
7,5
89.093 kr.
109.020 kr.
8,0
95.032 kr.
116.288 kr.
8,5
95.032 kr.
116.288 kr.
9,0
95.032 kr.
116.288 kr.

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021 

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
233 kr.
Síðdegishressing
147 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
147 kr. á dag
Léttur hádegismatur
298 kr. á dag

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Umsóknir um frístund fara eingöngu fram í þjónustugátt
Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá janúar 2021.

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
8.154 kr.
5.708 kr.
2.039 kr.
-
21-40 klst á mán
14.274 kr.
9.992 kr.
3.569 kr.
-
41-60 klst á mán
19.033 kr.
13.323 kr.
4.758 kr.
-
61-80 klst á mán
22.430 kr.
15.701 kr.
5.608 kr.
-
Matargjald á dag
150 kr.
150 kr.
150 kr.
150 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
5.708 kr.
3.995 kr.
1.427 kr.
-
21-40 klst á mán
9.992 kr.
6.994 kr.
2.498 kr.
-
41-60 klst á mán
13.323 kr.
9.326 kr.
3.331 kr.
-
61-80 klst á mán
15.701 kr.
10.991 kr.
3.925 kr.
-
Matargjald á dag
150 kr.
150 kr.
150 kr.
150 kr.

Afsláttur í frístund

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn.Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Sótt er um framangreindan afslátt með því að fara inn í „Umsókn um frístund“ í þjónustugátt. Þegar komið er inn í Völu kerfið er hægt að sækja um afslátt.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef yngra systkini er í leikskóla eða Kópavogsbær greiðir framlag vegna dvalar systkinis hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021.

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2020

Gjaldskrá félagsmiðstöðvar eldri borgara

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2021

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð 67 ára og eldri
900
Kaffi
Frítt
Meðlæti
360

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2021

 

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
337.762
Flokkur 0
0
337.763
405.314
Flokkur I
541
405.315
Flokkur II
1.092
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
548.863
Flokkur 0
0
548.864
658.636
Flokkur I
541
685.637
Flokkur II
1.092

Heimsendur matur

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð
900
Akstur
380

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Apríl 2021 B. vísitala 153,6

 

Gatnagerðargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
36.027
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
24.738
Fjölbýlishús
11.769
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
20.415
Annað húsnæði
20.415

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
30.700 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
33.257 Kr./m² húss
Fjölbýli
40.932 Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
51.165 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhús á hafnarsvæði
14.070 Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
10.233 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
3.453 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
10.233 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
135 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
13.700 Kr.

Heimæðagjald vatnsveitu

Þjónusta
Kr. m³ húss
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
362
Fjölbýlishús
338
Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
236
Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
119
Annað húsnæði
362

Heimæðagjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
189.263
Fjölbýlishús
298.865
Atvinnuhúsnæði og annað
300.139

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
61.700 Kr. á hús

Gjald pr. úttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald per úttekt
12.700 Kr.

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
39.500 Kr. á hús

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
39.500 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
180,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta og  eða segja upp áskrift er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.

Gildir frá janúar 2021.

Mánaðargjald fyrir áskrift 2021
9.983kr. á mánuði
Verð á máltíð
506 kr.

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Gildir frá janúar 2021

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
4.709.046 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
495.689 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
5.277.298 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
555.505 kr.

Sérdeild einhverfa - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.497.570kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
894.481 kr.

Sérdeild einhverfra - Salaskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
8.497.570 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
894.481 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.470.172 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
891.597 kr.

Sérkennsla og stuðningur

Þjónusta
Verð kr.
Taxti á mán. m.v. 1 sérkennslustund á viku
37.629 kr.
Taxti á mán. m.v. 1 klst. stuðningsfulltrúa á viku
15.429 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. janúar 2021
21.602 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. janúar 2021
4.598 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2021

Börn yngri en 18 ára, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
1.000
1.000
10 punkta kort
5.800
580
30 punkta kort
11.800
393
60 punkta kort
18.800
313
Árskort - gildistími 12 mánuðir
28.800

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
600
Handklæði
600

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi og vegna grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmdarleyfi

Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkt bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2015 auglýsist hér með endurskoðuð ákvörðun bæjarstjórnar frá 23. nóvember 2010 um gjaldtöku vegna breytinga á deiliskipulagi og grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmda­leyfi. Er gjaldskráin tvískipt og nema gjöldin þeirri fjárhæð sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við skipulagsvinnu, kynningar og umsýslu. Gjaldskráin er bundin byggingarvísitölu. Byggingarvísitala janúar 2018 var 136,5 stig. Gjaldskrá verður næst uppfærð 1. júní 2018.

A.

Kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
125.409 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
44.365 kr.

B.

Skipulagsvinna, kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
236.616 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
103.499 kr.

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Pappírs stærð
Verð
Ljósrit í stærð A0
600 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A1
300 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A2
150 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A3
50 kr pr.stk
Minnkun frá A0
600 kr pr.stk
Minnkun frá A1
400 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A3
300 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A4
300 kr pr.stk

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2021. 

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
12.412 kr.
14.819 kr.
4,5 stundir
13.964 kr.
16.371 kr.
20.944 kr.
23.351 kr.
5 stundir
15.515 kr.
17.922 kr.
22.495 kr.
24.902 kr.
5,5 stundir
17.067 kr.
24.047 kr.
26.454 kr.
6 stundir
18.618 kr.
25.598 kr.
28.005 kr.
6,5 stundir
20.170 kr.
27.150 kr.
29.557 kr.
7 stundir
21.721 kr.
28.701 kr.
31.108 kr.
7,5 stundir
23.273 kr.
30.253 kr.
32.660 kr.
8 stundir
24.824 kr.
34.211 kr.
8,5 stundir
29.900 kr.
39.287 kr.
9 stundir
40.057 kr.
49.444 kr.
9,5 stundir
50.214 kr.
59.601 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 3.103,- fyrir hverja klukkustund á mánuði. Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 6.980,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.407-.  Gjald fyrir full fæði verður 9.387, á mánuði. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 5.076,- á mánuði. Fyrir næstu hálfu stund kr. 10.157.

Lægra gjald

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er þá afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Lægra grunngjald v/8 stunda dvalar eða minna verður 2.172,- fyrir hverja klukkustund á mánuði, Gjald fyrir hádegisverð verður 6.980,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu 2.407,-. Gjald fyrir full fæði verður 9.387,- á mánuði.  Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 3.553,- á mánuði,-. Fyrir næstu hálfu stund kr.7.110.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 100%  af dvalargjaldi fyrir þriðja
barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2021.

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
8.688 kr.
11.095 kr.
4,5 stundir
9.774 kr.
12.181 kr.
16.754 kr.
19.161 kr.
5,0 stundir
10.861 kr.
13.268 kr.
17.841 kr.
20.248 kr.
5,5 stundir
11.947 kr.
18.927 kr.
21.334 kr.
6,0 stundir
13.033 kr.
20.013 kr.
22.420 kr.
6,5 stundir
14.119 kr.
21.099 kr.
23.506 kr.
7,0 stundir
15.205 kr.
22.185 kr.
24.592 kr.
7,5 stundir
16.291 kr.
23.271 kr.
25.678 kr.
8,0 stundir
17.377 kr.
26.764 kr.
8,5 stundir
20.930 kr.
30.317 kr.
9,0 stundir
28.040 kr.
37.427 kr.
9,5 stundir
35.150 kr.
44.537 kr.

Stöðuleyfi

Prenta gjaldskrá

Júní 2019
B.vísitala 145,8

Sækja skal um stöðuleyfi til byggingarfulltrúa til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna. Stöðuleyfi er mest veitt til 12 mánaða.
Sækja þarf um fyrir : Frístundahús í smíðum ætlað til flutnings, Gáma, Stór samkomutjöld, Hjólhýsi, Torgasöluhús, Báta o.fl.

Stöðuleyfi
Upphæð
Allt að 12.mánuði
39.900 kr

Vinnuskóli - Laun 2021

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2004
2.227 kr. / 169 klst.
Fæddir 2005
1.113 kr. / 143 klst.
Fæddir 2006
891 kr. / 110,5 klst.
Fæddir 2007
668 kr. / 71,5 klst.