Gjaldskrá

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2018

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
1.900 kr.
Nýtt lánþegaskírteini fyrir ónýtt eða glatað
600 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
30 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
200 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
30 kr. (í lit 60 kr.)
A3 blað
60 kr. (í lit 120 kr.)
Skönnun pr. blað
30 kr.

Leiga á fjölnotasal, aðalsafni

Mánudaga til fimmtudag kl. 09:00-18:00
5.000 kr. pr. klst.
Föstudaga og laugardaga kl. 11:00-17:00
5.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
200 kr. (ókeypis fyrir 0-17 ára)
Millilánasafn
1.500 kr.
Kaffibolli
100 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1000 kr.
Eyrnatappar
100 kr.
Taupoki
500 kr.
Strætómiði fullorðnir
420 kr.
Strætómiði 12-17 ára
210 kr.
Strætómiði 6-11 ára
210 kr.
Strætómiði aldraðir/öryrkjar
210 kr.

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.
CD og DVD hulstur
200 kr.

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 108. gr. umferðarlaga nr. 50/2987
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Fasteignagjöld í Kópavogi 2018

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,23% af hús- og lóðarmati
1,60% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,07% af hús- og lóðarmati
0,07% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,115% af hús- og lóðarmati
0,115% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
185,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
33.300 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
40,46 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,23% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða og er hann 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar til þeirra sem eru fæddir á árinu 1949 eða síðar né þeirra sem hafa afpantað seðla, heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður. Engin breyting verður hjá þeim sem hafa pantað seðla né þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. Hægt verður að panta og afpanta seðla með því að senda tölvupóst á netfangið thjonustuver@kopavogur.is.

Hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla á íbúagátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 15. febrúar 2018. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð. Miðast afslátturinn við eftirfarandi tekjumörk liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 4.500.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 5.750.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 4.500.001 – 4.575.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 5.750.001 – 6.050.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.575.001 – 4.650.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.050.001 – 6.350.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 4.650.001 – 4.725.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.350.001 – 6.650.000 krónur.

Við álagningu fasteignagjalda er afslátturinn reiknaður út frá álagningu 2017 vegna skatttekna ársins 2016, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,60% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,07% og holræsagjald 0,115%, lóðaleiga 185,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 40,46 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 28. nóvember 2017 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Umsókn um lækkun fasteignaskatts fyrir elli- og örorkulífeyrisþega sem telja sig eiga rétt á afslætti en hafa ekki fengið.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á eftirfarandi netföng.
Fyrirspurnir v/álagningar: alagning@kopavogur.is
Fyrirspurnir v/stöðu (eftirstöðva) fasteignagjalda: thjonustuver@kopavogur.is

Framlög til einkagrunnskóla

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2018

Kópavogsbær greiðir framlög til einkagrunnskóla vegna nemenda með lögheimili í Kópavogi í samræmi við reglugerð 699/2012. Miðast er við 75% af útreiknuðum meðalrekstarkostnaði grunnskóla sem útgefinn er í september ár hvert af Hagstofu Íslands. Samkvæmt útreikningum Hagstofu er áætlaður rekstrarkostnaður á hvern nemanda í grunnskólum, sem reknir eru af sveitarfélögum, 1.806.951 kr. í september 2017.

Framlag til nemanda yfir skólaár

*9,5 mánuðir miðast við að haustönn sé 4,25 mánuðir og vorönn sé 5,25 mánuðir

Framlag
Upphæð í kr.
Framlag yfir heilt skólaár
1.355.213 kr.
Mánaðargreiðslur yfir 9,5 mánuði*
142.654 kr.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og hafi fengið samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla. Sótt er um námsvist í Íbúagátt Kópavogsbæjar.

Reglugerð 699/2012

Meðalkostnaður á grunnskólanema í september 2016

Framlög til einkaleikskóla

Prenta gjaldskrá

Frá 1. janúar 2018 verða framlög til einkaleikskóla í samræmi við viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga.

Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem viðkomandi leikskóli innheimtir af foreldrum.

Greitt er í 11 mánuði á ári, þ.e. ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuð, júlí eða ágúst.

Eftirfarandi atriði eru skilyrði fyrir greiðslu:

1. Að barn eigi lögheimili í Kópavogi.

2. Að leikskólinn hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla, reglugerð og vinni samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla.

3. Að börnin séu slysatryggð í leikskólanum.

4. Að barn dvelji 4-9 stundir daglega í leikskólanum .

5. Að ekki sé laust samsvarandi rými í leikskólum Kópavogsbæjar.

Greitt er samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

*Námsmenn þurfa að vera í fullu námi, báðir foreldrar, og skila vottorði um námsárangur í lok hverrar annar. Mismunur á hærri og lægri leikskólastyrk verður þá greiddur í einu lagi. Hærri styrkur til námsmanna er fyrir sept. til og með des. og fyrir jan. til og með maí.

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Reglur um framlög Kópavogsbæjar vegna dvalar barna hjá dagforeldrum. Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi.
  2. Greiðslur geta hafist í þeim mánuði þegar barn er níu mánaða en sex mánaða hjá einstæðu foreldri.
  3. Að viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum.
  4. Að barnið sé slysatryggt.
  5. Að fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldris og Kópavogsbæjar.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í daggæslu. Systkinaafsláttur er einnig veittur til viðbótar við aðra afslætti. Systkinaafsláttur er auk þess veittur af almennu leikskólagjaldi og dvalargjöldum í dægradvöl ef yngri systkini (sex mánaða og eldri) eru í dvöl hjá dagforeldri og einnig vegna yngri systkina í dægradvöl eða á leikskóla.

Sjá nánar í gjaldskrá leikskóla og gjaldskrá dægradvala.

Breyting á gjaldskrá gildir frá 1. ágúst 2018

Frá 1. ágúst 2018 verður breyting á framlögum vegna barna hjá dagforeldrum. Annars vegar tekur gildi hækkun á almennri gjaldskrá og hins vegar tekur gildi ný gjaldskrá sem gildir fyrir börn sem eru 15 mánaða eða eldri. Sjá báðar gjaldskrár hér að neðan:

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
33.769
41.881
4,5
38.104
47.117
5,0
42.440
52.351
5,5
46.776
57.585
6,0
51.110
62.823
6,5
55.446
68.057
7,0
59.782
73.293
7,5
64.116
78.527
8,0
68.452
83.762
8,5
68.452
83.762
9,0
68.452
83.762

Gjaldskrá 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
41.168
51.059
4,5
46.454
57.441
5,0
51.740
63.823
5,5
57.026
70.204
6,0
62.310
76.589
6,5
67.596
82.971
7,0
72.882
89.353
7,5
78.166
95.735
8,0
83.452
102.117
8,5
83.452
102.117
9,0
83.452
102.117

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2018

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
222 kr.
Síðdegishressing
138 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
138 kr. á dag
Léttur hádegismatur
278 kr. á dag

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Umsóknir um frístund fara eingöngu fram í Íbúagátt
Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá janúar 2018

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
7.529 kr.
5.203 kr.
1.882 kr.
-
21-40 klst á mán
13.178 kr.
9.225 kr.
3.295 kr.
-
41-60 klst á mán
17.571 kr.
12.230 kr.
4.393 kr.
-
61-80 klst á mán
20.708 kr.
14.496kr.
5.177 kr.
-
Matargjald á dag
138 kr.
138 kr.
138 kr.
138 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
5.270 kr.
3.689 kr.
1.318 kr.
-
21-40 klst á mán
9.225 kr.
6.458 kr.
2.306 kr.
-
41-60 klst á mán
12.300 kr.
8.610 kr.
3.075 kr.
-
61-80 klst á mán
14.496kr.
10.147 kr.
3.624 kr.
-
Matargjald á dag
138 kr.
138 kr.
138 kr.
138 kr.

Afsláttur í frístund

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini (6 mánaða og eldra) er hjá dagforeldri, gegn framvísun staðfestingar. Systkinaafsláttur gildir einnig í frístund grunnskóla. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur eða annar afsláttur gildir einnig fyrir þá sem greiða lægra gjald.

Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru í vistun á stofnunum Kópavogsbæjar er nóg að skrá vistun yngri systkini í umsókn um systkinaafslátt í íbúagátt ásamt upplýsingum um vistun en ekki er þörf á frekari staðfestingu. Í þeim tilvikum þar sem yngri systkini eru á einkaleikskólum eða hjá dagforeldrum þá er valið „annað“ fyrir þjónustu sem yngra systkini sækir og þá er nauðsynlegt að setja inn viðhengi með umsókn þar sem fram kemur staðfesting frá dagforeldri eða einkaleikskóla á viðkomandi vistun.

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2018

 

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
300.000
Flokkur 0
0
300.001
360.000
Flokkur I
462
360.001
432.000
Flokkur II
693
432.001
518.400
Flokkur III
1.040
518.401
622.080
Flokkur IV
1.560
622.081
Flokkur V
3.595
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
487.500
Flokkur 0
0
487.501
585.000
Flokkur I
462
585.001
702.000
Flokkur II
693
702.001
842.400
Flokkur III
1.040
842.402
1.010.880
Flokkur IV
1.560
1.010.881
Flokkur V
3.595

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Október 2018
B. vísitala 140,2

 

Gatnagerðargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
32.868
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
22.569
Fjölbýlishús
10.737
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
18.625
Annað húsnæði
18.625

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
28.021 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
30.355 Kr./m² húss
Fjölbýli
37.361 Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
46.701 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhús á hafnarsvæði
12.843 Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
9.340 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
3.152 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
9.340 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
123 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
12.500 Kr.

Heimæðagjald vatnsveitu

Þjónusta
Kr. m³ húss
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
330
Fjölbýlishús
308
Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
215
Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
108
Annað húsnæði
330

Heimæðagjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
172.752
Fjölbýlishús
272.792
Atvinnuhúsnæði og annað
273.955

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
56.300 Kr. á hús

Gjald pr. úttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald per úttekt
11.500 Kr.

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
36.000 Kr. á hús

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
36.000 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
185,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.

Gildir frá janúar 2018

Mánaðargjald fyrir áskrift 2018
9.217 kr. á mánuði
Verð á máltíð
468 kr.

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Gildir frá janúar 2018

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
3.939.887 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
414.724 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
4.415.319 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
464.769 kr.

Sérdeild nýbúa - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
2.174.702 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
228.915 kr.

Sérdeild einhverfra - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
7.109.591 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
748.376 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
7.083.742 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
745.963 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. janúar 2018
19.944 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. janúar 2018
4.246 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2018

Börn 9 ára og yngri, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
850
850
10 punkta kort
5.000
500
30 punkta kort
10.500
350
60 punkta kort
18.000
300
Árskort - gildistími 12 mánuðir
28.000

Punktakort er handhafakort

Börn (10-17 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
150
150
10 punkta kort
1.000
100
30 punkta kort
2.500
83
60 punkta kort
4.000
67
Árskort - gildistími 12 mánuðir
7.000

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
600
Handklæði
600

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi

Prenta gjaldskrá

 

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi og vegna grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmdarleyfi

Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkt bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2015 auglýsist hér með endurskoðuð ákvörðun bæjarstjórnar frá 23. nóvember 2010 um gjaldtöku vegna breytinga á deiliskipulagi og grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmda­leyfi. Er gjaldskráin tvískipt og nema gjöldin þeirri fjárhæð sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við skipulagsvinnu, kynningar og umsýslu. Gjaldskráin er bundin byggingarvísitölu. Byggingarvísitala janúar 2018 var 136,5 stig. Gjaldskrá verður næst uppfærð 1. júní 2018.

A.

Kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
115.664 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
40.918 kr.

B.

Skipulagsvinna, kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
218.230 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
95.457 kr.

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Pappírs stærð
Verð
Ljósrit í stærð A0
600 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A1
300 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A2
150 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A3
50 kr pr.stk
Minnkun frá A0
600 kr pr.stk
Minnkun frá A1
400 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A3
300 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A4
300 kr pr.stk

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2018. 

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
11.464 kr.
13.643 kr.
4,5 stundir
12.897kr.
15.076 kr.
19.214 kr.
21.395 kr.
5 stundir
14.330 kr.
16.509 kr.
20.647 kr.
22.828 kr.
5,5 stundir
15.763 kr.
22.080 kr.
24.261kr.
6 stundir
17.196 kr.
23.513 kr.
25.694 kr.
6,5 stundir
18.629 kr.
24.946 kr.
27.127 kr.
7 stundir
20.062 kr.
26.379 kr.
28.560 kr.
7,5 stundir
21.495 kr.
27.812 kr.
29.993 kr.
8 stundir
22.928 kr.
31.426 kr.
8,5 stundir
27.616 kr.
36.114 kr.
9 stundir
36.994 kr.
45.492 kr.
9,5 stundir
46.372 kr.
54.870 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 2.866,- fyrir hverja klukkustund á mánuði og lægra gjald kr. 2.006,-. Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 6.317,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.179,-. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 4.688,- á mánuði, lægra gjald kr. 3.280,-. Fyrir næstu hálfu stund kr. 9.378,- og lægra gjald kr. 6.563 og fyrir þar næstu, kr. 9.378,- og lægra gjald kr. 6.563,-.

Lægra gjald

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og kemur þá afsláttur til framkvæmda næsta mánuð/mánuði. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini (6 mánaða og eldra) er hjá dagforeldri, gegn framvísun staðfestingar. Systkinaafsláttur gildir einnig í dægradvöl grunnskóla. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi.

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
8.025 kr.
10.204 kr.
4,5 stundir
9.028 kr.
11.207 kr.
15.345 kr.
17.526 kr.
5,0 stundir
10.031 kr.
12.210 kr.
16.348 kr.
18.529 kr.
5,5 stundir
11.0345 kr.
17.351 kr.
19.532 kr.
6,0 stundir
12.037 kr.
18.354 kr.
20.535 kr.
6,5 stundir
13.040 kr.
19.357 kr.
21.538 kr.
7,0 stundir
14.043 kr.
20.360 kr.
22.541 kr.
7,5 stundir
15.047 kr.
21.364 kr.
23.545 kr.
8,0 stundir
16.050 kr.
24.548 kr.
8,5 stundir
19.330 kr.
27.828 kr.
9,0 stundir
25.893 kr.
34.391 kr.
9,5 stundir
32.456 kr.
40.954 kr.

Vinnuskóli - Laun 2018

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2001
1.457 kr. / 208 klst.
Fæddir 2002
888 kr. / 143 klst
Fæddir 2003
711 kr. / 110,5 klst.
Fæddir 2004
533 kr / 71,5 klst.