Gjaldskrá

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2022

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
2.500 kr.
Nýtt lánþegaskírteini fyrir ónýtt eða glatað
600 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
40 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
250 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
30 kr. (í lit 60 kr.)
A3 blað
60 kr. (í lit 120 kr.)
Skönnun pr. blað
30 kr.

Leiga á fjölnotasal, aðalsafni

Mánudaga til fimmtudag kl. 09:00-18:00
5.000 kr. pr. klst.
Föstudaga og laugardaga kl. 11:00-17:00
5.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
Ókeypis
Millilánasafn
1.500 kr.
Kaffibolli
100 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1000 kr.
Eyrnatappar
100 kr.
Taupoki
500 kr.
Strætómiði fullorðnir
420 kr.
Strætómiði 12-17 ára
210 kr.
Strætómiði 6-11 ára
210 kr.
Strætómiði aldraðir/öryrkjar
210 kr.

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.
CD og DVD hulstur
200 kr.

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 110. gr. umferðarlaga nr. 77/2019
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Fasteignagjöld í Kópavogi 2022

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,20% af hús- og lóðarmati
1,44% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,064% af hús- og lóðarmati
0,064% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,075% af hús- og lóðarmati
0,075% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
180,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
47.400 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
45,66 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,20% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða sem er 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður.  Engin breyting verður hjá þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. 

Ekki verða sendir álagningarseðlar á pappírsformi en hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla í Þjónustugátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 18. febrúar 2022. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð, og er hann reiknaður út frá álagningu 2021 vegna skatttekna ársins 2020, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 5.862.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 7.490.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 5.862.001 - 5.959.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.490.001 – 7.881.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.959.001 – 6.057.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.881.001 - 8.271.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 6.057.001 – 6.118.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 8.271.001 - 8.661.000 krónur.

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,44% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,064% og holræsagjald 0,075%, lóðaleiga 180,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 45,66 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 23. nóvember 2021 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á netfangið : thjonustuver@kopavogur.is.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla 2022.

Framlög vegna námsvistar

Kópavogsbær greiðir framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna nemenda sem þar stunda nám skv. 2. gr. reglugerðar nr. 1270/2016.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og fyrir liggi samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru greidd mánaðarlega í 9,5 mánuði á ári, þar sem miðað er við að vorönn sé 5,25 mánuðir og haustönn 4,25 mánuðir. Fjárhæð framlags er skv. 3. gr. reglugerðarnr. 1270/2016 þar sem miðað er við 75% af áætluðum meðalrekstrarkostnaði á hvern nemanda í
grunnskóla sem Hagstofa Íslands gefur út.

Upplýsingar um áætlaðan meðalrekstrarkostnað á hvern nemanda í grunnskóla eru gefnar út mánaðarlega og birtar á vef Hagstofu Íslands.

Sækja þarf um framlag vegna námsvistar í sjálfstætt starfandi grunnskóla í gegnum  Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og hafi fengið samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla. Sótt er um námsvist í Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Reglugerð 699/2012

 

Framlög vegna frístundar

Framlög vegna nemenda með lögheimili sem sækja frístund í einkaskólum.

Mánaðarleg framlög á hvern nemanda í frístund: 14.030 kr.

Skilyrði fyrir framlögum eru:

a.  Að nemenda í lögheimili í Kópavogi og hafi sótt um og fengið samþykki fyrir námsvist í 1.-4. bekk í viðkomandi einkaskóla. 

b. Að frístundastarfs sé samkvæmt markmiðum og viðmiðum Mennta- og menningarmálaráðuneytis um frístundaheimili fyrir 6-9 ára börn   https://www.stjornartidindi.is/Advert.aspx?RecordID=a4015525-d4d3-4601-a6d0-0b464bc7d6df 

c. Að nemendum í 1.-4. bekk standi til boða frístundaheimili sem hefur sambærilegan opnunartíma og frístund í Kópavogi:  Frístund eftir skóla | Kópavogsbær (kopavogur.is)

Gjaldskráin tekur gildi 1. janúar 2022.

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2021

Framlög til einkarekinna leikskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá gildir frá janúar 2022

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða framlag í 11 mánuði á ári vegna dvalar barna í einkareknum leikskólum. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst. 

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barna í einkareknum leikskóla eru eftirfarandi:

1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi

2. Barn sé slysatryggt í leikskólanum

3. Viðkomandi leikskóli hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla, reglugerð og vinni samkvæmt aðalnámskrá leikskóla

Framlög til einkarekinna leikskóla taka mið af viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Viðmiðunargjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld viðkomandi leikskóla.

Framlög eru greidd samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku (75% eða meira) greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum. 

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2021

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
  2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
  3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
  4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum

Greiðslur geta hafist þegar barn hefur náð tíu mánaða aldri en sex mánaða aldri ef foreldi er einstætt.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri

Frá 1. ágúst 2018 samþykkti Bæjarstjórn Kópavogs nýja gjaldskrá vegna framlaga til dagforeldra, það eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022

Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
41.080 kr.
50.264 kr.
4,5
46.215 kr.
56.547 kr.
5,0
51.350 kr.
62.830 kr.
5,5
56.485 kr.
69.113 kr.
6,0
61.620 kr.
75.396 kr.
6,5
66.755 kr.
81.679 kr.
7,0
71.890 kr.
87.962 kr.
7,5
77.025 kr.
94.245 kr.
8,0
82.160 kr.
100.528 kr.
8,5
82.160 kr.
100.528 kr.
9,0
82.160 kr.
100.528 kr.

Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
50.080 kr.
61.280 kr.
4,5
56.340 kr.
68.940 kr.
5,0
62.600 kr.
76.600 kr.
5,5
68.860 kr.
84.260 kr.
6,0
75.120 kr.
91.920 kr.
6,5
81.380 kr.
99.580 kr.
7,0
87.640 kr.
107.240 kr.
7,5
93.900 kr.
114.900 kr.
8,0
100.160 kr.
122.560 kr.
8,5
100.160 kr.
122.560 kr.
9,0
100.160 kr.
122.560 kr.

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
247 kr.
Síðdegishressing
155 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
155 kr. á dag
Léttur hádegismatur
316 kr. á dag

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Sækja þarf um vistun í frístund í gegnum þjónustugátt Kópavogsbæjar.
Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá 1. janúar 2022

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
8.439 kr.
5.907 kr.
2.110 kr.
-
21-40 klst á mán
14.773 kr.
10.341 kr.
3.693 kr.
-
41-60 klst á mán
19.699 kr.
13.789 kr.
4.925 kr.
-
61-80 klst á mán
23.215 kr.
16.251 kr.
5.804 kr.
-
Matargjald á dag
155 kr.
155 kr.
155 kr.
155 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
5.907 kr.
4.135 kr.
1.477 kr.
-
21-40 klst á mán
10.341 kr.
7.239 kr.
2.585 kr.
-
41-60 klst á mán
13.789 kr.
9.653 kr.
3.447 kr.
-
61-80 klst á mán
16.251 kr.
11.375 kr.
4.063 kr.
-
Matargjald á dag
155 kr.
155 kr.
155 kr.
155 kr.

Afsláttur í frístund

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar
með metna örorku (75% eða meira). Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um
námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna
gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi. Öryrkjar þurfa að setja mynd af
örorkuskírteini sem viðhengi með umsókn.
Sótt er um framangreindan afslátt með því að fara inn í „Umsókn um frístund“ í þjónustugátt. Þegar
komið er inn í Völu kerfið er hægt að sækja um afslátt.


Systkinaafsláttur
Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og
100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef yngra systkini er í leikskóla eða ef
Kópavogsbær greiðir framlag vegna dvalar systkinis hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af
dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af
matargjaldi.

Ekki þarf að sækja sérstaklega um systkinaafslátt þar sem hann reiknast sjálfkrafa í skráningarkerfinu Völu
sem heldur utan um skráningar barna hjá dagforeldrum sem og í leikskóla og frístund.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2021

Gjaldskrá félagsmiðstöðvar eldri borgara

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2022

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð 67 ára og eldri
930
Kaffi
Frítt
Meðlæti
370

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2022

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
344.922
Flokkur 0
0
344.923
428.807
Flokkur I
560
428.807
Flokkur II
1.131
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
560.498
Flokkur 0
0
560.499
696.811
Flokkur I
560
696.811
Flokkur II
1.131

Heimsendur matur

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð
933
Akstur
397

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Ágúst 2022 B. vísitala 159,3

Gatnagerðargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
40.509
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
27.816
Fjölbýlishús
13.233
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
22.955
Annað húsnæði
22.955

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
34.537 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
37.414 Kr./m² húss
Fjölbýli
46.048 Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
57.560 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhús á hafnarsvæði
15.829 Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
11.512 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
3.885 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
11.512 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
144 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
14.600 Kr.

Heimæðagjald vatnsveitu

Þjónusta
Kr. m³ húss
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
407
Fjölbýlishús
380
Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
265
Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
133
Annað húsnæði
407

Heimæðagjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
212.921
Fjölbýlishús
336.223
Atvinnuhúsnæði og annað
337.657

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
65.900 Kr. á hús

Gjald pr. úttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald per úttekt
13.600 Kr.

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
42.200 Kr. á hús

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
42.200 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
180,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta og  eða segja upp áskrift er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.

Gjaldskrá tekur gildi frá 1. janúar 2022

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2021

Mánaðargjald fyrir áskrift 2022
10.332 kr. á mánuði
Verð á máltíð
523 kr.

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
4.963.332 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
522.456 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
5.562.269 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
585.502 kr.

Sérdeild einhverfra - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.956.429 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
942.782 kr.

Sérdeild einhverfra - Salaskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
8.956.429 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
942.782 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.927.559 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
939.743 kr.

Sérkennsla og stuðningur

Þjónusta
Verð kr.
Verð á hverja kennslust. á viku - sérkennsla
39.660 kr.
Verð á hverja klukkust. á viku - stuðningur
16.262 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. janúar 2022
22.358 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. janúar 2022
4.758 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2022

Börn yngri en 18 ára, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
1.050
1.050
10 punkta kort
6.000
600
30 punkta kort
12.300
410
60 punkta kort
19.900
332
Árskort - gildistími 12 mánuðir
30.000

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
600
Handklæði
600

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi og vegna grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmdarleyfi

Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkt bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2015 auglýsist hér með endurskoðuð ákvörðun bæjarstjórnar frá 23. nóvember 2010 um gjaldtöku vegna breytinga á deiliskipulagi og grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmda­leyfi. Er gjaldskráin tvískipt og nema gjöldin þeirri fjárhæð sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við skipulagsvinnu, kynningar og umsýslu. Gjaldskráin er bundin byggingarvísitölu. 

A.

Kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
125.409 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
44.365 kr.

B.

Skipulagsvinna, kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
236.616 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
103.499 kr.

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Pappírs stærð
Verð
Ljósrit í stærð A0
600 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A1
300 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A2
150 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A3
50 kr pr.stk
Minnkun frá A0
600 kr pr.stk
Minnkun frá A1
400 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A3
300 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A4
300 kr pr.stk

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2022. 

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
12.844 kr.
15.335 kr.
4,5 stundir
14.450 kr.
16.941 kr.
21.674 kr.
24.165 kr.
5 stundir
16.055 kr.
18.546 kr.
23.279 kr.
25.770 kr.
5,5 stundir
17.661 kr.
24.885 kr.
27.376 kr.
6 stundir
19.266 kr.
26.490 kr.
28.981 kr.
6,5 stundir
20.872 kr.
28.096 kr.
30.587 kr.
7 stundir
22.477 kr.
29.701 kr.
32.192 kr.
7,5 stundir
24.083 kr.
31.307 kr.
33.798 kr.
8 stundir
25.688 kr.
35.403 kr.
8,5 stundir
30.941 kr.
40.656 kr.
9 stundir
41.453 kr.
51.168 kr.
9,5 stundir
51.965 kr.
61.680 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 3.211,- fyrir hverja klukkustund á mánuði. Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 7.224,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.491-.  Gjald fyrir full fæði verður 9.715, á mánuði. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 5.253,- á mánuði. Fyrir næstu hálfu stund kr. 10.512.

Lægra gjald

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku  (75% eða meira). 

Hægt er sækja um ofangreinda afslætti með því að opna "umsókn um leikskóla" í þjónustugátt. Endurnýja þarf umsókn um afslætti fyrir upphaf hvers skólaárs eða fyrir 1. september ár hvert.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er þá afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Lægra grunngjald v/8 stunda dvalar eða minna verður 2.248,- fyrir hverja klukkustund á mánuði, Gjald fyrir hádegisverð verður 7.224,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu 2.491,-. Gjald fyrir full fæði verður 9.715,- á mánuði.  Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 3.677,- á mánuði,-. Fyrir næstu hálfu stund kr.7.357,-.

Systkinaafsláttur

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 100%  af dvalargjaldi fyrir þriðja
barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi. Ekki þarf að sækja um systkinaafslátt.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2022.

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
8.992 kr.
11.483 kr.
4,5 stundir
10.116 kr.
12.607 kr.
17.340 kr.
19.831kr.
5,0 stundir
11.240 kr.
13.731 kr.
18.464 kr.
20.955 kr.
5,5 stundir
12.364 kr.
19.588 kr.
22.079 kr.
6,0 stundir
13.488 kr.
20.712 kr.
23.203 kr.
6,5 stundir
14.612 kr.
21.836 kr.
24.327 kr.
7,0 stundir
15.736 kr.
22.960 kr.
25.451 kr.
7,5 stundir
16.860 kr.
24.084 kr.
26.575 kr.
8,0 stundir
17.984 kr.
27.697 kr.
8,5 stundir
21.661 kr.
31.374 kr.
9,0 stundir
29.018 kr.
38.732 kr.
9,5 stundir
36.375 kr.
46.090 kr.

Stöðuleyfi

Prenta gjaldskrá

Júní 2019
B.vísitala 145,8

Sækja skal um stöðuleyfi til byggingarfulltrúa til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna. Stöðuleyfi er mest veitt til 12 mánaða.
Sækja þarf um fyrir : Frístundahús í smíðum ætlað til flutnings, Gáma, Stór samkomutjöld, Hjólhýsi, Torgasöluhús, Báta o.fl.

Stöðuleyfi
Upphæð
Allt að 12.mánuði
39.900 kr

Vinnuskóli - Laun 2022

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2005
2.380 kr. / 169 klst.
Fæddir 2006
1.190 kr. / 143 klst.
Fæddir 2007
952 kr. / 117 klst.
Fæddir 2008
714 kr. / 71,5 klst.