Gjaldskrá

Bókasafn Kópavogs

Árgjald

Gildir frá janúar 2020

Flokkur
Verð
Börn (0-17 ára), ellilífeyrisþegar og öryrkjar
0 kr.
Fullorðnir (18-66 ára)
2.000 kr.
Nýtt lánþegaskírteini fyrir ónýtt eða glatað
600 kr.

Dagsektir

Flokkur
Verð
Bækur, hljóðbækur og tímarit
40 kr.
Mynddiskar (DVD, geisladiskar (CD) og tölvuleikir og tungumálanámskeið
250 kr.

Ljósritun, útprentun og skönnun

Fjöldi blaða
Verð
A4 blað
30 kr. (í lit 60 kr.)
A3 blað
60 kr. (í lit 120 kr.)
Skönnun pr. blað
30 kr.

Leiga á fjölnotasal, aðalsafni

Mánudaga til fimmtudag kl. 09:00-18:00
5.000 kr. pr. klst.
Föstudaga og laugardaga kl. 11:00-17:00
5.000 kr. pr. klst.

Annað

Annars konar þjónusta
Verð
Frátekt
Ókeypis
Millilánasafn
1.500 kr.
Kaffibolli
100 kr.
Kaffikort (12 bollar)
1000 kr.
Eyrnatappar
100 kr.
Taupoki
500 kr.
Strætómiði fullorðnir
420 kr.
Strætómiði 12-17 ára
210 kr.
Strætómiði 6-11 ára
210 kr.
Strætómiði aldraðir/öryrkjar
210 kr.

Glötuð gögn eða bækur

Fyrir týnt eða skemmt gagn skal lánþegi greiða skaðabætur, auk dagsektanna, ef um þær er að ræða.

Heimilt er að skila "samskonar" gagni og sleppa greiðslu á skaðabótum, en greiða þarf dagsektir í öllum tilfellum.

Ef um ný gögn er að ræða (innan við tveggja ára) gildir innkaupsverð.

Týnd gögn
Skaðabætur
Bækur, hljóðbækur, mynddiskar, tónlistardiskar, nótur og tungumálanámskeið
4.000 kr. (að lágmarki)
Tímarit
1.000 kr.
CD og DVD hulstur
200 kr.

Bílastæðasjóður

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá Bílastæðasjóð gildir frá 1. nóvember 2018.

Brot
Upphæð
Stöðubrotsgjald - stöðvað undir bannmerki, stöðvað á gangstétt, of nærri gangbraut eða við aðrar nánari tilteknar aðstæður sbr. 110. gr. umferðarlaga nr. 77/2019
10.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
15.000 krónur
-28 dögum eftir álagningu
20.000 krónur
Lagt í bifreiðastæði fyrir hreyfihamlaða
20.000 krónur
-14 dögum eftir álagningu
30.000 krónur
- 28 dögum eftir álagningu
40.000 krónur

Fasteignagjöld í Kópavogi 2020

Prenta gjaldskrá

Álagning fasteignagjalda byggir á fasteignamati húsa og lóða í Kópavogi, sem tekur meðal annars mið af stærð þeirra, notkun og lóðarhlutastærð.

Álagningarstofninn er fenginn frá Þjóðskrá Íslands 31. desember ár hvert auk þess sem fasteignaskattur leggst á nýjar lóðir og ný mannvirki í hlutfalli við ársálagningu frá næstu mánaðarmótum eftir að þau eru skráð og metin í Fasteignaskrá.

Fasteignaskattur fellur niður næstu mánaðamót eftir að mannvirki er afskráð í Þjóðskrá Íslands. Byggingarfulltrúinn í Kópavogi sendir Þjóðskrá Íslands upplýsingar og gögn um nýbyggingar, viðbyggingar, eldri byggingar sem er breytt, hús sem eru rifin og aðrar viðeigandi upplýsingar. Eigendaskráning húsa og lóða er í höndum Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu og er hún í samræmi við þinglýst skjöl/gögn. Allar þessar upplýsingar eru notaðar við álagningu fasteignagjalda, leiðréttingar, reikningagerð og innheimtu sem fer fram hjá fjármála og stjórnsýslusviði Kópavogsbæjar.

Fasteignagjöld
Íbúðarhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Fasteignaskattur
0,215% af hús- og lóðarmati
1,49% af hús- og lóðamati
Vatnsgjald
0,065% af hús- og lóðarmati
0,065% af hús- og lóðarmati
Holræsagjald
0,09% af hús- og lóðarmati
0,09% af hús- og lóðarmati
Lóðaleiga
21,43 kr. á fermetra
180,00 kr. á fermetra
Sorpeyðingargjald
34.300 kr. á íbúð
Aukavatnsgjald
42,67 kr. á rúmmetra .
Lóðaleiga Lækjarbotnum
21,43 kr. á fermetra
Fasteignask. Sumarhús/hesthús
0,215% af hús- og lóðarmati

Gjalddagar verða 8, fyrsti gjalddagi 1. febrúar, síðan 1. hvers mánaðar (mars - september). Eindagi er 30 dögum eftir gjalddaga. Dráttarvextir reiknast frá gjalddaga ef ekki er greitt fyrir eindaga. Ef gjöld eru samtals lægri en kr. 40.000 er um einn gjalddaga að ræða og er hann 1. mars.

Vinsamlegast athugið að ekki verða sendir út greiðsluseðlar til þeirra sem eru fæddir á árinu 1944 eða fyrr né þeirra sem hafa afpantað seðla, heldur verður einungis stofnuð krafa í heimabanka með sama hætti og áður. Engin breyting verður hjá þeim sem greitt hafa með boðgreiðslum eða í greiðsluþjónustu. Hægt verður að panta og afpanta seðla með því að senda tölvupóst á netfangið thjonustuver@kopavogur.is.

Ekki verða sendir álagningarseðlar á pappírsformi en hægt er að nálgast nýjustu álagningarseðla í Þjónustugátt Kópavogsbæjar og á ísland.is.

Veittur er 3% staðgreiðsluafsláttur ef gjöldin í heild eru greidd fyrir 17. febrúar 2020. Hægt er að ganga frá staðgreiðslu gjalda með því að draga 3% frá heildarálagningu gjaldanna og leggja inn á banka: 0130-26-74, kt. 700169- 3759.

Veittur verður afsláttur af fasteignaskatti til þeirra elli- og örorku-lífeyrisþega, sem búa í eigin íbúð, og er hann reiknaður út frá álagningu 2019 vegna skatttekna ársins 2018, þ.e. samtalan af stofni til útreiknings tekjuskatts og útsvars (reitur 2.7) og fjármagnstekjum samtals (reitur 3.10)

100% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur allt að 5.176.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur allt að 6.614.000 krónur.

75% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu frá 5.176.001 - 5.262.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.614.001 – 6.959.000 krónur.

50% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.262.001 – 5.349.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 6.959.001 - 7.304.000 krónur.

25% lækkun:
Einstaklingar með heildarárstekjur á bilinu 5.349.001 – 5.403.000 krónur.
Hjón með heildarárstekjur á bilinu 7.304.001 - 7.649.000 krónur.

Álagning á atvinnuhúsnæði:

Fasteignaskattur er 1,49% af hús- og lóðamati, vatnsgjald 0,65% og holræsagjald 0,09%, lóðaleiga 180,00 kr. á m² og aukavatnsgjald 42,67 kr á m3.

Að öðru leyti vísast til samþykkta Bæjarstjórnar Kópavogs frá 26. nóvember 2019 og laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 ásamt síðari breytingum.

Álagning á sorphirðu- og eyðingargjaldi er kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og er kærufrestur einn mánuður frá álagningu. Álagning fasteignaskatts er kæranleg til yfirfasteignamatsnefndar og skal kæra borin fram innan þriggja mánaða frá álagningu.

Félög og félagasamtök, sem eru fasteignaeigendur í Kópavogi og í húsnæðinu fer eingöngu fram starfsemi sem ekki er rekin í ágóðaskyni, svo sem menningar-, íþrótta-, æskulýðs- og tómstundastarfsemi og mannúðarstörf, eiga þess kost að sækja um styrki til greiðslu fasteignaskatts af viðkomandi fasteign.

Umsókn um styrkveitingu félaga- og félagasamtaka til greiðslu fasteignaskatts.

Nánari upplýsingar er hægt að nálgast í síma 441 0000 og fyrirspurnir má senda á netfangið : thjonustuver@kopavogur.is.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2020

Kópavogsbær greiðir framlag til sjálfstætt starfandi grunnskóla vegna nemenda sem þar stunda nám skv. 2. gr. reglugerðar nr. 1270/2016.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og fyrir liggi samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla.

Framlög til sjálfstætt starfandi grunnskóla eru greidd mánaðarlega í 9,5 mánuði á ári, þar sem miðað er við að vorönn sé 5,25 mánuðir og haustönn 4,25 mánuðir. Fjárhæð framlags er skv. 3. gr. reglugerðarnr. 1270/2016 þar sem miðað er við 75% af áætluðum meðalrekstrarkostnaði á hvern nemanda í
grunnskóla sem Hagstofa Íslands gefur út.

Upplýsingar um áætlaðan meðalrekstrarkostnað á hvern nemanda í grunnskóla er samkvæmt Hagstofu Íslands.

Sækja þarf um framlega vegna námsvistar í sjálfstætt starfandi grunnskóla í gegnum  Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags er að nemandi eigi lögheimili í Kópavogi og hafi fengið samþykki fyrir námsvist í viðkomandi skóla. Sótt er um námsvist í Þjónustugátt Kópavogsbæjar.

Reglugerð 699/2012

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2019

Framlög til einkarekinna leikskóla

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá gildir frá janúar 2020

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða framlag í 11 mánuði á ári vegna dvalar barna í einkareknum leikskólum. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst. 

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barna í einkareknum leikskóla eru eftirfarandi

1. Barn eigi lögheimili í Kópavogi

2. Barn sé slysatryggt í leikskólanum

3. Barn dvelji 4-9 stundir daglega í leikskólanum 

4. Að ekki sé laust samsvarandi rými í leikskólum Kópavogsbæjar

5. Viðkomandi leikskóli hafi fullgilt rekstrarleyfi og uppfylli lög um leikskóla, reglugerð og vinni samkvæmt aðalnámskrá leikskóla

Framlög til einkarekinna leikskóla taka mið af viðmiðunargjaldskrá Sambands íslenskra sveitarfélaga. Gjaldskráin sýnir brúttótölur og frá þeim dragast leikskólagjöld sem viðkomandi leikskóli innheimtir af foreldrum.

Framlög eru greidd samkvæmt reikningi þar sem fram kemur nafn barns, kennitala, heimilisfang, leikskólagjöld og dvalartími ásamt staðfestingu foreldris/forráðamanns.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku (75% eða meira) greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar hærra í þeim tilvikum. 

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi

Samþykkt í bæjarstjórn Kópavogs, nóvember 2019

Framlög vegna dvalar barna hjá dagforeldrum

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkir að greiða mánaðarlega í ellefu mánuði á ári framlag vegna dvalar barna hjá dagforeldri. *Ekki er greitt fyrir sumarleyfismánuði, júlí eða ágúst.

Skilyrði fyrir greiðslu framlags vegna barns hjá dagforeldri eru eftirfarandi:

  1. Barn sé með lögheimili í Kópavogi
  2. Barn sé slysatryggt hjá dagforeldri
  3. Fyrir liggi dvalarsamningur milli dagforeldris, foreldra og Kópavogsbæjar
  4. Viðkomandi dagforeldri hafi starfsleyfi samkvæmt reglugerð um daggæslu í heimahúsum

Framlög hefjast í þeim mánuði þegar barn er níu mánaða, sex mánaða hjá einstæðu foreldri.

Einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira greiða lægra gjald og er framlag Kópavogsbæjar því hærra í þeim tilvikum.

Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Kópavogsbær veitir 50% systkinaafslátt með öðru barni og 75% vegna þriðja barns ef um er að ræða systkini í dvöl hjá dagforeldri. 

Frá 1. ágúst 2018 samþykkti Bæjarstjórn Kópavogs nýja gjaldskrá vegna framlaga til dagforeldra, það eru framlög vegna barna að 15 mánaða aldri og framlög vegna barna 15 mánaða og eldri. Miðað er við mánuðinn sem barnið verður 15 mánaða.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. Janúar 2020 

Framlög vegna barna að 15 mánaða aldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
36.659
45.465
4,5
41.365
51.149
5,0
46.071
56.831
5,5
50.779
62.512
6,0
55.484
68.199
6,5
60.190
73.881
7,0
64.898
79.565
7,5
69.603
85.248
8,0
74.311
90.931
8,5
74.311
90.931
9,0
74.311
90.931

Framlög vegna barna 15 mánaða og eldri

Tímafjöldi
Hjón og foreldrar í sambúð
Einstæðir foreldrar, foreldrar í námi, öryrkjar
4,0
44.690
55.428
4,5
50.430
62.356
5,0
56.168
69.285
5,5
61.906
76.212
6,0
67.642
83.144
6,5
73.381
90.072
7,0
79.119
97.000
7,5
84.855
103.929
8,0
90.594
110.857
8,5
90.594
110.857
9,0
90.594
110.857

Frístundaklúbburinn Hrafninn

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2020 

Gjaldskrá
Verð kr.
Gjald fyrir hverja klukkustund
233 kr.
Síðdegishressing
147 kr. á dag
Dagopnun
Léttur morgunverður
147 kr. á dag
Léttur hádegismatur
298 kr. á dag

Gjaldskrá frístundar í grunnskólum

Prenta gjaldskrá

Umsóknir um frístund fara eingöngu fram í þjónustugátt
Frestur til þess að sækja um , breyta eða segja upp áskrift og sækja um afslátt er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir. Afsláttur er ekki veittur afturvirkt.

Frístund

Gildir frá janúar 2020.

Dvalarstundir
Almennt gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
7.940 kr.
5.558kr.
1.985kr.
-
21-40 klst á mán
13.899 kr.
9.729 kr.
3.475 kr.
-
41-60 klst á mán
18.533 kr.
12.973 kr.
4.633 kr.
-
61-80 klst á mán
21.841 kr.
15.289 kr.
5.460 kr.
-
Matargjald á dag
147 kr.
147 kr.
147 kr.
147 kr.

Lægra gjald greiða einstæðir foreldrar, öryrkjar (75% örorka eða meira) og námsmenn (báðir foreldrar í námi)

Dvalarstundir
Lægra gjald
Annað barn með systkinaafsl.
Þriðja barn með systkinaafsl.
Fjórða barn með systkinaafsl.
Allt að 20 klst á mán
5.558 kr.
3.891 kr.
1.390 kr.
-
21-40 klst á mán
9.729 kr.
6.811 kr.
2.432 kr.
-
41-60 klst á mán
12.973 kr.
9.081 kr.
3.243 kr.
-
61-80 klst á mán
15.289 kr.
10.702 kr.
3.822 kr.
-
Matargjald á dag
147 kr.
147 kr.
147 kr.
147 kr.

Afsláttur í frístund

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og og er afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Sótt er um framgreindan afslátt á þar til gerðu eyðublaði í þjónustugátt, „Umsókn um lækkun dvalargjalda í frístund grunnskóla“.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur er einnig veittur ef yngra systkini er í leikskóla eða Kópavogsbær greiðir framlag vegna dvalar systkinis hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2020.

Gjaldskrá félagsmiðstöðvar eldri borgara

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2020

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð 67 ára og eldri
870
Kaffi
Frítt
Meðlæti
350

Gjaldskrá félagsleg heimaþjónusta

Prenta gjaldskrá

Gildir frá janúar 2020

 

Neðri mörk
Efri mörk
Gjaldflokkar
Kr./klst.
326.300
Flokkur 0
0
326.301
391.560
Flokkur I
515
391.561
Flokkur II
1.040
Tekjumörk hjóna og sambýlisfólks
530.238
Flokkur 0
0
530.239
636.285
Flokkur I
515
636.286
Flokkur II
1.040

Heimsendur matur

Máltíð
Verð kr.
Stök máltíð
870
Akstur
370

Gjaldskrá fyrir gatnagerðargjald og tengd gjöld

Prenta gjaldskrá

Október 2020
B. vísitala 148,4

 

Gatnagerðargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús með eða án tvíbýlisaðstöðu
34.794
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
23.892
Fjölbýlishús
11.366
Verslunar-, skrifstofu- og iðnaðarhús
19.717
Annað húsnæði
19.717

Byggingarréttargjald

Tegund húsnæðis
Kr./m² húss
Einbýlishús
29.660 Kr./m² húss
Raðhús, parhús, tvíbýlishús og keðjuhús
32.131 Kr./m² húss
Fjölbýli
39.546Kr./m² húss
Fjölbýli í vesturbæ
49.433 Kr./m² húss
Tegund húsnæðis
Kr./m² lóðar
Atvinnuhús á hafnarsvæði
13.594 Kr./m² lóðar
Atvinnuhúsnæði
9.887 Kr./m² lóðar
Hesthús á Kjóavöllum
3.336 Kr./m² lóðar
Annað húsnæði
9.887 Kr./m² lóðar

Byggingarleyfisgjald

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir öll hús
132 Kr./m³ húss
Lágmarks afgreiðslugjald
13.400 Kr.

Heimæðagjald vatnsveitu

Þjónusta
Kr. m³ húss
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
350
Fjölbýlishús
326
Atvinnuhúsnæði að 2000 rM
228
Atvinnuhúsnæði umfram 2000 rM
115
Annað húsnæði
350

Heimæðagjald frárennslis

Þjónusta
Kr. á tengingu
Einbýlishús, raðhús, tvíbýlishús
182.856
Fjölbýlishús
288.747
Atvinnuhúsnæði og annað
289.979

Mælingagjald

Þjónusta
Verð kr.
Mælingagjald
60.500 Kr. á hús

Gjald pr. úttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald per úttekt
12.400 Kr.

Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir fokheldisvottorð og fokheldisúttekt
38.700 Kr. á hús

Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt

Þjónusta
Verð kr.
Gjald fyrir lokaúttektarvottorð og lokaúttekt
38.700 Kr. á hús

Lóðarleiga

Tegund lóða
Kr./m² lóðar
Íbúðahúsalóðir
21,43
Atvinnuhúsalóðir
180,00
Lækjarbotnaland
21,43

Gjaldskrá grunnskóla - Mötuneyti

Prenta gjaldskrá

Frestur til þess að sækja um , breyta og  eða segja upp áskrift er til 20. hvers mánaðar. Breytingar taka gildi frá og með næstu mánaðarmótum á eftir.

Gildir frá janúar 2020.

Mánaðargjald fyrir áskrift 2020
9.721kr. á mánuði
Verð á máltíð
493 kr.

Gjaldskrá sérdeilda grunnskóla

Námsver - Snælandsskóla

Gildir frá janúar 2020

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
4.489.106 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
472.535 kr.

Námsver - Kópavogsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemandi á ári
5.030.813 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
529.557 kr.

Sérdeild einhverfa - Álfhólsskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.100.667 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
852.699 kr.

Sérdeild einhverfra - Salaskóla

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemenda á ári
8.100.667 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
852.699 kr.

Tröð - sérúrræði

Þjónusta
Verð kr.
Kostnaður á hvern nemanda á ári
8.071.215 kr.
Kostnaður á hvern nemanda á mánuði
849.950 kr.

Sérkennsla og stuðningur

Þjónusta
Verð kr.
Taxti á mán. m.v. 1 sérkennslustund á viku
35.872 kr.
Taxti á mán. m.v. 1 klst. stuðningsfulltrúa á viku
14.709 kr.

Gjaldskrá Skólahljómsveitar Kópavogs

Prenta gjaldskrá

Hljóðfæraleiga
Nemendur geta fengið leigð þau hljóðfæri sem þeir læra á. Þó er hvatt til þess að nemendur eignist sín eigin hljóðfæri fyrr en síðar.

Skólagjöld innheimtast með greiðsluseðlum í upphafi hverrar annar.

Þjónusta
Verð
Skólagjöld frá 1. janúar 2020
21.035 kr. á önn
Hljóðfæraleiga frá 1. janúar 2020
4.478 kr. á önn.

Gjaldskrá sundlauga

Prenta gjaldskrá

Gildir frá 1. janúar 2020

Börn yngri en 18 ára, öryrkjar og 67 ára og eldri fá frítt í sund.

Fullorðnir (18 - 66 ára)

Þjónusta
Verð kr.
Hvert skipti kr.
Stakt gjald
970
970
10 punkta kort
5.640
564
30 punkta kort
11.580
386
60 punkta kort
18.450
308
Árskort - gildistími 12 mánuðir
28.650

Punktakort er handhafakort

Leiga

Þjónusta
Verð kr.
Sundföt
600
Handklæði
600

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna breytinga á deiliskipulagi og vegna grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmdarleyfi

Í samræmi við 3. mgr. 20. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og samþykkt bæjarstjórnar frá 24. nóvember 2015 auglýsist hér með endurskoðuð ákvörðun bæjarstjórnar frá 23. nóvember 2010 um gjaldtöku vegna breytinga á deiliskipulagi og grenndarkynningar á byggingar- eða framkvæmda­leyfi. Er gjaldskráin tvískipt og nema gjöldin þeirri fjárhæð sem nemur kostnaði sveitarfélagsins við skipulagsvinnu, kynningar og umsýslu. Gjaldskráin er bundin byggingarvísitölu. Byggingarvísitala janúar 2018 var 136,5 stig. Gjaldskrá verður næst uppfærð 1. júní 2018.

A.

Kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
125.409 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
44.365 kr.

B.

Skipulagsvinna, kynningar og umsýsla
Verð
Deiliskipulagsbreyting skv. 43. gr. skipulagslaga
236.616 kr.
Grenndarkynning skv. 44. gr. skipulagslaga
103.499 kr.

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Prenta gjaldskrá

Gjaldskrá vegna ljósritunar á teikningum hjá byggingarfulltrúa

Pappírs stærð
Verð
Ljósrit í stærð A0
600 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A1
300 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A2
150 kr pr.stk
Ljósrit í stærð A3
50 kr pr.stk
Minnkun frá A0
600 kr pr.stk
Minnkun frá A1
400 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A3
300 kr pr.stk
Minnkun frá A2 í A4
300 kr pr.stk

Leikskólagjöld

Prenta gjaldskrá

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt breytingar á gjöldum leikskóla frá 1. janúar 2020. 

Almennt gjald

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4 stundir
12.088 kr.
14.432 kr.
4,5 stundir
13.599 kr.
15.943 kr.
20.396 kr.
22.740 kr.
5 stundir
15.110 kr.
17.454 kr.
21.907 kr.
24.251 kr.
5,5 stundir
16.621 kr.
23.418 kr.
25.762 kr.
6 stundir
18.132 kr.
24.929 kr.
27.273 kr.
6,5 stundir
19.643 kr.
26.440 kr.
28. 784kr.
7 stundir
21.154 kr.
27.951 kr.
30.295 kr.
7,5 stundir
22.665 kr.
29.462 kr.
31.806 kr.
8 stundir
24.176 kr.
33.317 kr.
8,5 stundir
29.119 kr.
38.260 kr.
9 stundir
39.009 kr.
48.150 kr.

Grunngjald v/ 8 stunda dvalar eða minna verður kr. 3.022,- fyrir hverja klukkustund á mánuði. Gjald fyrir hádegisverð verður kr. 6.797,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu kr. 2.344,-.  Gjald fyrir full fæði verður 9.141, á mánuði. Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 4.943,- á mánuði. Fyrir næstu hálfu stund kr. 9.890.

Lægra gjald

Þeir sem greiða lægra gjald, eru einstæðir foreldrar, námsmenn þar sem báðir foreldrar eru í fullu námi og öryrkjar með metna örorku 75% eða meira. Námsmenn þurfa að framvísa vottorði til staðfestingar um námsárangur eftir hverja önn og er þá afsláttur leiðréttur eftirá fyrir hverja önn. Afsláttur til námsmanna gildir ekki 1. júní til 31. ágúst, nema foreldrar séu í fullu sumarnámi.

Lægra grunngjald v/8 stunda dvalar eða minna verður 2115,- fyrir hverja klukkustund á mánuði, Gjald fyrir hádegisverð verður 6.797,- á mánuði og gjald fyrir síðdegishressingu  2.344,-. Gjald fyrir full fæði verður 9.141 á mánuði.  Gjald fyrir fyrstu hálfu stund umfram 8, verður kr. 3.460,- á mánuði,-. Fyrir næstu hálfu stund kr. 6.923.

Systkinaafsláttur er 30% af dvalargjaldi fyrir annað barn, en 75% af dvalargjaldi fyrir þriðja barn og 100% fyrir fjórða barn eða fleiri. Systkinaafsláttur gildir einnig ef yngra systkini fær greidd framlög frá Kópavogsbæ vegna dvalar hjá dagforeldri. Systkinaafsláttur reiknast af dvalargjaldi eldri systkina. Systkinaafsláttur reiknast einnig af lægra gjaldi. Ekki er veittur afsláttur af matargjaldi.

Ný gjaldskrá tekur gildi 1. janúar 2020.

Dvalarstundir
Dvalargjald
Með hressingu
Með hádegismat
Með fullu fæði
4,0 stundir
8.460 kr.
10.804 kr.
4,5 stundir
9.518 kr.
11.862 kr.
16.315 kr.
18.659 kr.
5,0 stundir
10.575kr.
12.919 kr.
17.372 kr.
19.716 kr.
5,5 stundir
11.633kr.
18.430 kr.
20.774 kr.
6,0 stundir
12.690 kr.
19.487 kr.
21.831 kr.
6,5 stundir
13.748 kr.
20.545 kr.
22.889 kr.
7,0 stundir
14.805 kr.
21.602 kr.
23.946 kr.
7,5 stundir
15.863kr.
22.660 kr.
25.004 kr.
8,0 stundir
16.920 kr.
26.061 kr.
8,5 stundir
20.380 kr.
29.521 kr.
9,0 stundir
27.303 kr.
36.444 kr.

Stöðuleyfi

Prenta gjaldskrá

Júní 2019
B.vísitala 145,8

Sækja skal um stöðuleyfi til byggingarfulltrúa til að láta eftirfarandi lausafjármuni standa lengur en tvo mánuði utan þeirra svæða sem sérstaklega eru skipulögð og ætluð til geymslu slíkra lausafjármuna. Stöðuleyfi er mest veitt til 12 mánaða.
Sækja þarf um fyrir : Frístundahús í smíðum ætlað til flutnings, Gáma, Stór samkomutjöld, Hjólhýsi, Torgasöluhús, Báta o.fl.

Stöðuleyfi
Upphæð
Allt að 12.mánuði
39.900 kr

Vinnuskóli - Laun 2020

Prenta gjaldskrá
Fæðingarár
Laun / Vinnustundir
Fæddir 2003
2.079 kr / 165 klst.
Fæddir 2004
1.040 kr / 143 klst.
Fæddir 2005
832 kr. / 110,5 klst.
Fæddir 2006
624 kr. / 71,5 klst.