Félagslegar leiguíbúðir

Kópavogsbær hefur yfir að ráða allmörgum íbúðum í bæjarfélaginu sem leigðar eru til fjölskyldna og einstaklinga.

Líta ber á leigu í félagslegu leiguhúsnæði sem tímabundna úrlausn og geta breytingar til að mynda á hjúskaparstöðu, fjölskyldustærð eða fjárhagsstöðu leitt til endurskoðunar á leigurétti. Upplýsinga um þessa þætti er aflað á hverju ári.

Spurt og svarað varðandi breytingar á leiguverði

Reiknivél húsnæðisbóta

 • Umsóknarferlið

  Umsóknir eru afgreiddar samkvæmt stigakerfi og tekur það til tekna, húsnæðisaðstæðna, félagslegra aðstæðna, stöðu umsækjanda og aldurs umsóknar. Umsókn þarf samtals 17 stig eða fleiri til að fara á biðlista. Endurnýja þarf umsókn á hverju ári, að öðrum kosti er hún tekin af biðlista.

 • Skilyrði fyrir félagslegri leiguíbúð

  Ákveðin skilyrði eru fyrir umsókn um félagslega leiguíbúð sem umsækjandi þarf að uppfylla:

  ● Hafa átt lögheimili og aðsetur í Kópavogi í að minnsta kosti 6 mánuði áður en umsókn berst velferðarsviði.

  ● Má ekki eiga fasteign í neinu því formi sem jafna má til íbúðarhúsnæðis.

  ● Standast ekki greiðslumat til að kaupa íbúð.

 • Hvernig breytist leigan mín?

  Frá og með 1. maí mun grunnleiguverð íbúða í eigu bæjarins ákvarðast þannig að fast verð á hverri íbúð verður kr. 47.000 á mánuði og til viðbótar verðleggist hver fermetri íbúðar á kr. 1.170 á mánuði.   Miðað er við birt flatarmál íbúða samkvæmt fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands

  Þú þarft því að hafa upplýsingar um fermetrastærð íbúðarinnar.  Þær má nálgast t.d. hjá Þjóðskrá https://www.skra.is/leit-i-fasteignaskra/   
  Á heimasíðu Kópavogsbæjar er að finna reiknivél (www.kopavogur.is/reiknivel)  þar sem þú setur inn stærð íbúðar og færð út hvert nýtt leiguverð er.

 • Hvers vegna er verið að breyta leigunni ?

  Breytingin er liður í því að samræma leiguverð íbúða.  Í dag eru íbúðirnar verðlagðar með mismunandi hætti eftir því hvenær leigusamningur var gerður.  Þetta getur þýtt að leigjendur í jafn stórum íbúðum í sama hverfi séu að borga misháa leigu.  Breyting er gerð til þess að tryggja að verið sé að leigjendur greiði sömu leigu fyrir sambærilegar eignir

 • Hvenær tekur þessi breyting gildi?

  Breyting á húsaleigu tekur gildi frá og með 1. maí 2020.  Sérstakur húsnæðisstuðningur greiðist frá og með 1. apríl 2020.

 • Þarf ég að gera eitthvað vegna þessara breytinga á leiguverði ?

  Já þú verður að koma í viðtal og gera nýjan leigusamning um íbúðina sem þú hefur á leigu.  Allir leigjendur verða boðaðir til viðtals og kynntur nýr leigusamningur og skilmála hans. Í leigusamningnum verður ákvæði um það hvernig leigan tekur hækkun en hún mun verða bundin við vísitölu neysluverð til verðtryggingar í janúar 2020 og uppfærð mánaðarlega.

 • Leigan mín hækkaði meira en ég ræð við að borga. Hvað get ég gert?

  Við breytingarnar var horft til þess markmiðs að greiðslubyrði leigu væri að jafnaði undir 25% af skattskyldum tekjum leigjenda og að greiðslubyrði þeirra sem hefði lægstu ráðstöfunartekjur myndi lækka með tilkomu sérstaks húsnæðisstuðnings. 

  Greiðslubyrði þeirra sem nú eru með lága hlutfallslega greiðslubyrði hækkar að jafnaði nokkuð en greiðslubyrði þeirra sem í dag hafa háa hlutfallslega greiðslubyrði lækkar nokkuð.

  Ef breytingarnar eru að koma sérstaklega illa við þig getur þú fengið viðtal til að ræða þínar aðstæður sérstaklega og hvaða úrræði séu í boði.  Hafðu samband við Þjónustuver og óskaðu eftir viðtali við félagsráðgjafa á velferðarsviði.

  Þeir sem óska eftir að fá minni íbúð eiga að fá sérstakan forgang í minni íbúðir. 

 • Get ég óskað eftir minni íbúð ?

  Já, þeir sem eru í stórum íbúðum sem nú er orðið dýrara að leigja geta óskað eftir forgangi í flutning í minni íbúð.

 • Hvaða breytingar verða gerðar á leigusamningi mínum ?

  Í tilefni þessara breytinga verður að endurskoða alla leigusamninga og gera nýja í því formi sem leigukerfið er rekið í dag.  Þetta þýðir að allir leigjendur verða boðaðir til viðtals og beðnir um að undirrita nýjan leigusamning.  Í leigusamningnum verður ákvæði um það hvernig leigan tekur hækkun en hún mun verða bundin við vísitölu neysluverð til verðtryggingar í janúar 2020 og uppfærð mánaðarlega.

 • Get ég fengið að sjá nýja leigusamningsformið áður en ég kem í viðtal ?

  Já þú getur óskað eftir að fá hann sendan og lesið hann yfir fyrir viðtalið.  Hafðu samband við Þjónustuver sem mun tengja þig við starfsmann velferðarsviðs.

 • Get ég sagt upp leigusamningnum mínum ?

   Já skv. lögum um húsaleigu nr. 36/1994 getur þú sagt upp leigusamningnum með fyrirvara sem ræðst af tímalengd samningsins og getur verið frá 3 upp í 6 mánuði.  Ákvæði leigusamnings þíns kunna að kveða á um lengri tíma en sökum þess hversu langur biðlisti er eftir félagslegum leiguíbúðum er vilji til þess að semja um styttri fyrirvara sé þess óskað.

 • Leigan og greiðslubyrðin hjá mér er að hækka. Hvað gerist ef ég mæti ekki í viðtal og undirrita ekki nýjan leigusamning ?

  Ef leiga og greiðslubyrði hækkar umtalsvert umfram það sem gildir um aðra leigjendur verður skoðað hvort hægt sé að koma til móts við þínar aðstæður.   Mikilvægt er að mæta til viðtals og ræða alla slíka möguleika sem gætu t.d. legið í  flutningi í ódýrari íbúð, undanþágu á skerðingarákvæði reglna um sérstakan húsnæðisstuðning, frestun á hækkun leigu o.s.frv. 

  Þeir leigjendur sem ekki semja um undanþágu og greiða ekki uppsett leiguverð eiga í hættu að vera sagt upp leigusamningi.  Uppsagnarfrestur fer eftir ákvæði í leigusamningi og getur verið allt frá 3 mánuðum upp í 12 mánuði , eftir því hvenær leigusamningur var undirritaður.

 • Sérstakur húsnæðisstuðningur sem ég fékk hefur lækkað, hvernig stendur á því ?

  Með breytingu á reglum um sérstakan húsnæðisstuðning sem taka gildi 1. apríl 2020 er ákvæði sem kveður á um að ef hlutfall húsnæðiskostnaður er 20% eða lægra hlutfall  af skattskyldum tekjum þá er ekki greiddur frekari stuðningur, þegar því hlutfalli er náð greiðist ekki frekari húsnæðisstuðningur, en greitt er upp að þessu marki. 

  Markmið þessara breytinga er að beina húsnæðisstuðnings til þeirra sem hafa hæstan húsnæðiskostnað miðað við skattskyldar tekjur og er honum ætlað að lækka húsnæðiskostnað tekju- og eignarminni leigjenda.

  Með húsnæðiskostnaði er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot. Annar kostnaður s.s. hússjóður, hiti og rafmagn telst því ekki með

 • Hvernig reiknast sérstakur húsnæðisstuðningur ?

  Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem hlutfall af þeim almennu húsnæðisbótum  sem greiddar eru úr ríkissjóði.   Óskertur sérstakur húsnæðisstuðningur er í dag 90% af upphæð almennra húsnæðisbóta og  er greiddur af sveitarfélaginu.

  Hámark húsnæðisbóta og húsnæðisstuðnings er samanlagt kr. 90.000 á mánuði.  

  Sérstakur húsnæðisstuðningur getur einnig skerst vegna einnar eða fleiri af neðangreindum ástæðum: 

  1. Húsnæðiskostnaður að frádregnum almennum húsnæðisbótum og húsnæðisstuðningi er kr. 55.000 eða lægri.    Þetta þýðir að þegar leiga, að frádregnum bótum, er komin niður í kr. 55.000 á mánuði kemur ekki til frekari húsnæðisstuðnings.
  2. Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei farið yfir 75% af húsnæðiskostnaði.
  3. Þegar hlutfall húsnæðiskostnaður er kominn niður fyrir 20% af skattskyldum tekjum kemur ekki til frekari stuðnings.

  Með húsnæðiskostnaði er átt við þann hluta leigufjárhæðar sem greiddur er fyrir leiguafnot. Annar kostnaður s.s. hússjóður, hiti og rafmagn er ekki meðtalinn.

  Þegar sérstakar aðstæður eiga við er unnt að sækja um undanþágu frá reglum til velferðarsviðs Kópavogs.

  Sjá betur 4. gr. reglna Kópavogsbæjar um sérstakan húsnæðisstuðning

  4. gr.

  Fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings

  Upphæð sérstaks húsnæðisstuðnings leigutaka á mánuði er ákvörðuð hlutfallslega sem 90% af upphæð almennra húsnæðisbóta leigutaka á mánuði. 

  Sérstakur húsnæðisstuðningur skerðist ef:

  1. Samtala sérstaks húsnæðisstuðnings og almennra húsnæðisbóta er hærri en kr. 90.000 á mánuði; 
  2. Húsnæðiskostnaður  að frádregnum almennum húsnæðisbótum og sérstökum húsnæðisstuðningi er kr. 55.000 eða lægri á mánuði;
  3. Hlutfall samtölu sérstaks húsnæðisstuðnings og almennra húsnæðisbóta er hærra en 75% af húsnæðiskostnaði á mánuði;
  4. Hlutfall húsnæðiskostnaði er lægra en 20% af skattskyldum tekjum á mánuði.  

   Sérstakur húsnæðisstuðningur getur tekið skerðingu vegna eins eða fleiri ofangreindra skilyrða. 

  Framangreindar fjárhæðir og hlutföll koma til endurskoðunar árlega í tengslum við gerð fjárhagsáætlunar Kópavogsbæjar eða samkvæmt ákvörðun bæjarstjórnar.

  Með húsnæðiskostnaði  í reglum þessum er átt við þann hluta húsnæðiskostnaðar sem greiddur er fyrir leiguafnot af húsnæði sbr. 2. mgr. 19. gr. laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur.

  Undanþágur frá ofangreindum skilyrðum eru afgreiddar samkvæmt 16. gr. reglna þessara.

 • Hvernig sæki ég um sérstakan húsnæðisstuðning ?

  Þeir sem ekki hafa sótt um almennar húsnæðisbætur þurfa að gera það. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun annast í umboði velferðarsviðs Kópavogs afgreiðslu umsókna um sérstakan húsnæðisstuðning.  Umsóknareyðublað er rafrænt inn á www.husbot.is 

  Skilyrði þess að umsækjandi fái greiddan sérstakan húsnæðisstuðning er að hann fái greiddar húsnæðisbætur á grundvelli laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016 og  allir íbúar hafi samþykkt upplýsingagjöf til sveitarfélagsins skv. 28. gr. laga nr. 75/2016 um húsnæðisstuðning.   

  Allar umsóknir um húsnæðisbætur eru metnar með tilliti til þess hvort umsækjandi eigi rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi.   Það þýðir að ef þú átt nú þegar umsókn um almennar húsnæðisbætur og allir íbúar í viðkomandi íbúð hafi samþykkt upplýsingagjöf til sveitarfélagsins og kominn á réttur á sérstökum húsnæðisstuðningi.

Síðast uppfært 27. maí 2024