Stefnur, samþykktir og erindisbréf

Bæjarmálasamþykkt

Bæjarmálasamþykkt um stjórn Kópavogsbæjar og fundarsköp bæjarstjórnar var samþykkt á 1100. fundi bæjarstjórnar, þann 15. júlí 2014. Síðast breytt á fundi bæjarstjórnar 8. nóvember 2016, sbr. auglýsingu í Stjórnartíðindum, nr. 1128/2016 frá 7. desember 2016. 

Í bæjarmálasamþykkt er tekið á stjórn og skipan bæjarstjórnar og verkefni sveitarfélagsins, fundi og fundasköp, réttindi og skyldur bæjarfulltrúa, bæjarráð, fastanefndir, ráð og stjórnir, bæjarstjóra og aðra starfsmenn, fjármál sveitarfélagsins og samráð við íbúa.

Barnasáttmálinn í Kópavogi

Bæjarstjórn Kópavogs samþykkti 22. maí 2018 að innleiða Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og komast þannig í alþjóðlegan hóp barnvænna sveitarfélaga. Stýrihópur, með þátttöku barna og ungmenna, vinnur að innleiðingunni, þar sem lögð er áhersla á að vinna með grunnstoðir Barnasáttmálans.

Grunnstoðirnar eru: 2. greinin sem fjallar um jafnræði og enga mismunun, 3. greinin sem fjallar um að við gerum ávallt það sem barni fyrir bestu, 6. greinin sem fjallar um rétt barns til að lifa og þroskast, 12. greinin sem fjallar um rétt barns til að tjá sig.

Fjármála- og stjórnsýslustefna

Hlutverk fjármála- og stjórnsýslusviðs Kópavogsbæjar er að vinna fyrir bæjarbúa og með öðrum starfsmönnum bæjarins að því að veita skilvirka, viðeigandi og tímanlega þjónustu.

Fjármála- og stjórnsýslusvið sér til þess að ávallt séu fyrirliggjandi réttar fjárhagslegar og stjórnunarlegar upplýsingar til undirbúnings ákvarðanatöku hjá Kópavogsbæ. Það er verkefni starfsmanna sviðsins að vinna saman að þeirri stefnumörkun og þeim verkefnum sem ætlað er að gera framtíðarsýn sviðsins að veruleika.

Gæðastefna Kópavogsbæjar

Í gæðastefnu Kópavogsbæjar hefur bæjarstjórn sett fram stefnu sem hæfir tilgangi og samhengi þess umhverfis sem bæjarfélagið starfar í, styður við og endurspeglar strategísk áform þess.

Gæðastefnan er rýnd og samþykkt árlega af bæjarstjórn og er um leið undirstaðan fyrir stjórnunarkerfi gæða sem einnig er rýnt og vottað árlega samkvæmt ISO 9001 gæðastjórnunarstaðlinum.

Heimsmarkmið í Kópavogi

Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun í stefnu Kópavogsbæjar. Kópavogur verður fyrsta sveitarfélag á Íslandi til þess að innleiða Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna með formlegum hætti.

Stefna Kópavogsbæjar samanstendur af hlutverki, framtíðarsýn, gildum og yfirmarkmiðum sem eru fengin úr Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

Íþróttastefna

Íþróttastefnu er ætlað að vera leiðarljós Kópavogsbæjar við gerð áætlana sveitarfélagsins á sviði íþróttamála og til bættrar heilsu Kópavogsbúa í framtíðinni.

Hlutverk íþróttastefnu Kópavogsbæjar er að styðja við almenna heilsueflingu og efla það íþróttastarf sem fram fer í bæjarfélaginu. Stefnan á að höfða til allra íbúa óháð aldri, stétt, stöðu, uppruna, kyni, kynhneigð eða kynvitund. Stefnan lítur að fjölbreyttri íþróttaaðstöðu, skipulagi almenningsíþrótta, íþróttastarfi barna og unglinga, afreksíþróttum og samstarfi bæjarins við íþróttafélögin.

Jafnréttis- og mannréttindastefna

Jafnréttis- og mannréttindastefna Kópavogs er byggð á jafnræðisreglunni og miðar að því að allir fái notið mannréttinda án tillits til kyns, uppruna, þjóðernis, litarháttar, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, kynhneigðar, aldurs, efnahags, ætternis, fötlunar, heilsufars eða annarrar stöðu.

Kópavogsbær hefur einsett sér að vera í fararbroddi í mannréttindamálum með sérstakri áherslu á jafna stöðu kynjanna. Jafnréttis- og mannréttindastefnan er mikilvægt framlag til þess að ná því markmiði.

Lýðheilsustefna

Lýðheilsustefnan hefur það að markmiði að Kópavogsbær verði þekktur fyrir að vera lifandi og jákvætt samfélag sem stuðlar að vellíðan meðal íbúa á öllum aldursskeiðum með jöfnuð til heilsu að leiðarljósi.

Sex meginmarkmið lýðheilsustefnunnar:

  • Heilsuefling innan stofnana, starfsemi og starfsstaða bæjarins
  • Stuðla að neyslu hollrar fæðu
  • Samstarf við heilsugæslustöðvar og aðra hagsmunaaðila
  • Aukin geðrækt
  • Skapa umhverfi sem hvetur til aukinnar hreyfingar og útivistar
  • Umhverfi og öryggi

Menningarstefna

Tilgangur menningarstarfs Kópavogsbæjar er að auka lífsgæði Kópavogsbúa á öllum aldri með fjölbreyttu menningar- og listalíf , fræðslu og miðlun vísinda.

Öflugt og fjölbreytt starf í menningu og listum styrkir bæjarbrag, eykur víðsýni, örvar samfélagið í heild og þar með efnahagslega framþróun þess. Síðast en ekki síst ýtir það undir jákvæða ímynd bæjarins og laðar að nýja íbúa og um leið innlenda jafnt sem erlenda gesti.

Persónuverndarsamþykkt

Kópavogsbær hefur einsett sér að tryggja áreiðanleika, trúnað og öryggi persónuupplýsinga sem sveitarfélagið og undirstofnarnir þess vinna.

Persónuverndarsamþykkt lýsir vinnslu sveitarfélagsins á persónuupplýsingum. Sveitarfélagið mun auk þess leitast við að veita þeim einstaklingum sem unnið er með persónuupplýsingar um nánari fræðslu um þá vinnslu sem sveitarfélagið hefur með höndum hverju sinni, eftir því sem við á. Ýmsar stofnanir sveitarfélagsins hafa jafnframt sett sér sínar eigin persónuverndarsamþykktir og vísast til þeirra þar sem það á við í persónuvendarsamþykkt Kópavogs.

Siðareglur bæjarfulltrúa

Kópavogsbær var fyrst sveitarfélaga á Íslandi til að setja sér siðareglur árið 2009 en þær voru endurskoðaðar og samþykktar einróma árið 2015.

Markmið reglnanna er eins og fram kemur í fyrstu grein þeirra að „skilgreina það hátterni sem ætlast er til að kjörnir fulltrúar sýni af sér við störf sín fyrir hönd Kópavogsbæjar og upplýsa íbúa um þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.“

Með kjörnum fulltrúum er átt við bæjarfulltrúa og aðra sem kjörnir eru til setu í nefndum og ráðum Kópavogsbæjar.

Forsætisnefnd sker úr hvort reglurnar hafa verið brotnar og tekur mál til umfjöllunar að eigin frumkvæði eða á grundvelli skriflegrar rökstuddrar ábendingar. Nefndin getur lagt til að forseti bæjarstjórnar ávíti viðkomandi vegna brotsins ef nefndin telur að um brot sé að ræða.

Umhverfisstefna

Umhverfisstefnan og framkvæmd hennar skal vera liður í daglegu starfi Kópavogsbæjar og stofnana bæjarins. Umhverfisstefnuna á að kynna fyrir starfsfólki, íbúum og starfsmönnum fyrirtækja í Kópavogi og birta opinberlega á vef Kópavogsbæjar.

Við framkvæmd stefnunnar skal leitast við að hafa jafnræði allra íbúa og jafnrétti að leiðarljósi og tryggja aðgengi fatlaðra sem ófatlaðra. Umhverfis- og samgöngunefnd Kópavogs ber ábyrgð á umhverfisstefnunni og vinnur hana í samvinnu við allar deildir og stofnanir bæjarins hvað varðar framkvæmd og eftirlit og í samráði við íbúa. Stefnan verði endurskoðuð á þriggja ára fresti.

Vafrakökustefna

Þessi vefur notar vafrakökur (e. cookies)* til að tryggja notendum sem bestu upplifun af vefnum. Vafrakökur eru skrár sem komið er fyrir á tölvu notanda sem heimsækir vefinn og geymir upplýsingar um heimsóknina. 

Vefstefna

Vefstefnan á að stuðla að því að skapa heildstæða notendaupplifun fyrir þá sem þurfa á þjónustu Kópavogsbæjar að halda með samræmdu útliti, umgjörð og innihaldi.

Eineltisstefna

Kópavogsbær hefur það að leiðarljósi að vera góður vinnustaður og starfsmönnum líði vel í vinnunni.

Þann 12. Janúar 2012 var eineltisstefna Kópavogsbæjar samþykkt. Uppfærð stefna var samþykkt í bæjarstjórn 13. október 2015. Þar kemur fram sú meginstefna að Kópavogsbær hafi það að leiðarljósi að vera góður vinnustaður og að starfsmönnum líði vel í vinnunni.

Eineltisteymi Kópavogsbæjar er skipað fulltrúum allra sviða bæjarins, auk jafnréttisráðgjafa. Hlutverk teymisins er að veita stjórnendum ráðgjöf þegar einelti eða vísbending um einelti kemur upp á vinnustað. Teyminu er heimilt að sækja sér utanaðkomandi ráðgjöf.

Jafnlaunastefna

Kópavogsbær hefur það að markmiði að allir þeir starfsmenn sem vinna sambærileg eða jafn verðmæt störf fái sömu laun og kjör fyrir sín störf.

Jafnlaunastefnan tekur til alls starfsfólks Kópavogsbæjar. Meginmarkmið jafnlaunastefnu Kópavogsbæjar er að allar launaákvarðanir skulu vera gegnsæjar, málefnalegar, skjalfestar og rekjanlegar. Markmið Kópavogsbæjar er að vera vinnustaður þar sem konur og karlar hafi jöfn tækifæri í starfi, starfsemin taki mið af jafnréttisáætlun sveitarfélagsins og enginn óútskýrður launamunur sé til staðar.

Starfsmannastefna

Starfsmannastefna Kópavogsbæjar nær til allra þeirra sem ráðnir eru í þjónustu Kópavogsbæjar.

Í starfsmannastefnu bæjarins má finna lýsingu á þeim almennu kröfum sem gerðar eru til starfsmanna svo hægt sé að veita megi íbúum Kópavogs eins góða þjónustu og mögulegt er.

Starfsmannastefnan á að tryggja starfsmönnum starfskilyrði og möguleika á að vaxa og dafna í starfi. Leitast skal við að skapa starfsmönnum aðstæður til að samræma starf og fjölskyldulíf.

Símenntunarstefna

Símenntunarstefnu Kópavogsbæjar er ætlað að mynda umgjörð um þá símenntun sem sveitarfélagið býður starfsmönnum sínum.

Hún lýsir því verklagi sem viðhafa skal í símenntunarmálum árlega, með öflun upplýsinga um menntunarþörf, m.a. með starfsmannasamtölum og rýnihópum á sviðum, gerð símenntunaráætlana og framkvæmd þeirra með námskeiðahaldi og mati á námskeiðum í Starfsmannaskóla Kópavogsbæjar.

Símenntunarstefnan nær til allra þeirra, sem ráðnir eru í þjónustu Kópavogsbæjar.

Öryggisstefna

Kópavogsbær hefur sett sér það markmið að vera slysalaus vinnustaður. Til að svo megi verða þarf að efla öryggisvitund starfsmanna og stuðla að öflugri öryggismenningu.

Kópavogsbær leggur áherslu á að öryggi starfsmanna, nemenda og annarra þjónustuþega sé í fyrirrúmi og að leita allra leiða til að efla öryggi.

Forvarnir og góð vinnubrögð skapa öruggara umhverfi sem fyrirbyggi óhöpp og slys. Í öryggisstefnu bæjarins felst meðal annars að á öllum vinnustöðum verði til staðar virkar öryggisnefndir og starfsmenn bæjarins vinni eftir samþykkt um öryggismál.

Fyrirspurnir og ábendingar sem varða öryggismál má senda á netfangið oryggi@kopavogur.is.